Posts by obels office_obels

ทิศทางและแนวโน้มเศรษฐกิจชายแดนเชียงรายปี 2563

ทิศทางและแนวโน้มเศรษฐกิจชายแดนเชียงรายปี 2563

การรายงานภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายในแต่ละปี ถือว่าเป็นหนึ่งในภารกิจที่สำคัญของสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ (Office of Border Economy and Logistics Study: OBELS) ในการนำเสนอสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆที่มีความสำคัญให้มีความเท่าทัน เพื่อเตรียมพร้อมให้เกิดการการปรับตัวของทุกภาคส่วนในปัจจุบัน และอนาคต โดยข้อมูลภาวะเศรษฐกิจที่รวบรวมมา ประกอบด้วย 2 ด้านหลัก ได้แก่ (1) อุปทาน (Supply–sided)...

OBELS สำรวจเศรษฐกิจพื้นที่เชียงของหลังโควิด-19

OBELS สำรวจเศรษฐกิจพื้นที่เชียงของหลังโควิด-19

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ทางสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ (OBELS) โดย อ.ผศ.ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา และคณะนักวิจัย ได้แก่ อ.ดร.พบกานต์ อาวัชนาการ อ.มัลลิกา จันต๊ะคาด อ.กริญา งานสมสุข อ.จารุกิตต์ ไชยวรรณ์ อ.วชิร พลบุญ และนางสาวพรพินันท์...

ประสิทธิภาพการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ในพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย

ประสิทธิภาพการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย

                                      หมายเหตุ: บทสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทความวิจัย...

ผลกระทบต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศต่อการเติบโตของเศรษฐกิจชายแดน

ผลกระทบต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศต่อการเติบโตของเศรษฐกิจชายแดน

บทสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง ‘การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย’ ซึ่งจะนำเสนอและตีพิมพ์ในโครงการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 พื้นที่ชายแดนเปรียบเสมือนประตูที่เชื่อมไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศอื่นในภูมิภาค จึงทำให้เป็นที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพต่อการค้าระหว่างประเทศ และการลงทุน ทำให้เกิดความสำคัญของพื้นที่ชายแดนต่อการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเริ่มต้นในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 และฉบับที่ 12 ที่เน้นความเชื่อมโยงด้านของการค้าและการลงทุนระหว่างภูมิภาคอื่นของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ดี การลงทุนจากต่างชาติที่เข้ามาย่อมก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อประเทศที่ได้รับการลงทุนในภาพรวมระดับประเทศ แต่ในระดับของพื้นที่ที่ได้รับการลงทุน อาจยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดที่แสดงถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการเข้ามาลงทุนของต่างชาติต่อเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดน ดังนั้นงานศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อทำการวิเคราะห์ผลกระทบของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของพื้นที่ชายแดนทั้งหมด...

โครงการเสวนาเศรษฐกิจชายแดน 2020

โครงการเสวนาเศรษฐกิจชายแดน 2020

                                ในวันพฤหัสที่ 30 กันยายน 2563 นี้...

บริบทการท่องเที่ยวชายแดนแม่สายที่เปลี่ยนแปลงไป: บทความชุดสำรวจพื้นที่ชายแดนหลังโควิด-19 (ตอนที่ 3)

บริบทการท่องเที่ยวชายแดนแม่สายที่เปลี่ยนแปลงไป: บทความชุดสำรวจพื้นที่ชายแดนหลังโควิด-19 (ตอนที่ 3)

  จากบทความการสำรวจพื้นที่ชายแดนหลังโควิด-19 ในตอนที่ 1 ในพื้นที่อำเภอเชียงแสน และแม่สาย และในตอนที่ 2 ในพื้นที่อำเภอเชียงของ ได้สะท้อนถึงมุมมองในภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในแง่มุมของการค้าชายแดนเป็นสำคัญ หากแต่ในการลงสำรวจพื้นที่ชายแดนครั้งที่ 3 จะเน้นมุมมองด้านการท่องเที่ยวเป็นหลัก ทางสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ (OBELS) ได้เลือกพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สาย เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม...

NEW NOT NORMAL (4)

New Not Normal การค้าชายแดน ณ เชียงของ-ห้วยทราย: ใครจะล้ม ใครจะรอด

New Not Normal การค้าชายแดน ณ เชียงของ–ห้วยทราย: ใครจะล้ม ใครจะรอด ใครล่ะ จะไปคิดว่า จู่ๆ ทั่วโลกจะถูกโจมตีด้วยศัตรูขนาดซูเปอร์จิ๋วที่มีชื่อว่า ‘ไวรัส Corona’ และลุกลามจนกลายเป็นโรคระบาด COVID-19 จนพอสรุปได้ว่า ไอ้เจ้า COVID-19 นี้...

สำรวจพื้นที่ชายแดนแม่สาย-เชียงแสน หลังการระบาดของไวรัส COVID-19

สำรวจพื้นที่ชายแดนแม่สาย-เชียงแสน หลังการระบาดของไวรัส COVID-19

บทความก่อนหน้านี้ (ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจเชียงราย) ที่ได้ทำการรวบรวมจากข่าวสารในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าการระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจที่สำคัญ 2 ด้านหลัก คือ การค้าชายแดน และการท่องเที่ยว ทางสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ หรือโอเบลส์ จึงได้ทำการลงพื้นที่เพื่อสำรวจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงภายในพื้นที่ ในระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2563...

การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อสุขภาพจาก มลภาวะหมอกควัน (PM10, PM2.5) ในจังหวัดเชียงราย

การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อสุขภาพจาก มลภาวะหมอกควัน (PM10, PM2.5) ในจังหวัดเชียงราย

ปัจจุบันปัญหามลภาวะทางอากาศถือเป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาหมอกควัน (Smog) เป็นปัญหาที่คู่กับจังหวัดเชียงราย รวมทั้งจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือตอนบน ซึ่งจะประสบปัญหาหมอกควันในช่วงเดือนธันวาคม-เมษายน ของทุกปี ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ โดยจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจ หรืออาจนำไปสู่โรคมะเร็งในระยะยาว (ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา, 2555) ส่วนใหญ่สาเหตุหลักเกิดจากการเผาในที่โล่งและไฟไหม้ป่า (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) นอกจากนี้ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนจึงได้รับผลกระทบมลภาวะหมอกควันข้ามแดน...

จับประเด็นข่าวเศรษฐกิจ: ผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ต่อเศรษฐกิจเชียงราย

จับประเด็นข่าวเศรษฐกิจ: ผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ต่อเศรษฐกิจเชียงราย

ผลกระทบต่อการค้าชายแดนเชียงราย สถานการณ์การค้าชายแดนของจังหวัดเชียงรายในปีพ.ศ.2562 มีการขยายตัวสูงขึ้นร้อยละ 3.23 จากปีก่อน ซึ่งมูลค่าการนำเข้า มีการขยายตัวที่สูงกว่าการส่งออกอย่างมาก นั้นเป็นผลจากการที่การส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปป.ลาวมีการมูลค่าลดลงกว่าร้อยละ 30 ขณะที่การส่งออกไปจีนตอนใต้มีการขยายตัวกว่าร้อยละ 50 โดยเฉพาะสินค้าเกษตรขั้นต้น ประเภทผัก ผลไม้สดและแช่แข็ง เช่น ลำไย ยางพารา ข้าว เป็นต้น สำหรับในด้านของการนำเข้ามีการขยายตัวได้ดี...

1 2 3 4 5 20