ข่าวและกิจกรรม

เข้าร่วมเป็นวิทยาการบรรยายในหัวข้อ “Does money have a role in monetary policy for price stability under inflation targeting in Thailand”

เข้าร่วมเป็นวิทยาการบรรยายในหัวข้อ “Does money have a role in monetary policy for price stability under inflation targeting in Thailand”

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา อ.ดร.พบกานต์ อาวัชนาการ นักวิจัยสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมโครงการ In-house Seminar in Economic เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Does money have a role in monetary...

ทีมวิจัย OBELS ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการศึกษาเชิงลึกเรื่อง “Disruption or Creation: The Impacts of Ecommerce on Local Businesses”

ทีมวิจัย OBELS ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการศึกษาเชิงลึกเรื่อง “Disruption or Creation: The Impacts of Ecommerce on Local Businesses”

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ทีมวิจัยสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพรพรรณ  อุตมา, อ.มัลลิกา จันต๊ะคาด, อ.ปพนพัชร์ ทวีอภิรดีเจริญ และผู้ช่วยนักวิจัย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการศึกษาเชิงลึกเรื่อง “Disruption or Creation: The Impacts...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “จับตาบริบทใหม่เศรษฐกิจชายแดน”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “จับตาบริบทใหม่เศรษฐกิจชายแดน”

  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ และสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “จับตาบริบทใหม่เศรษฐกิจชายแดน” โดยกิจกรรมช่วงที่ 1 นำเสนอมุมมองต่อเศรษฐกิจชายแดน ดังนี้ 1) โอกาสและความท้าทายของกลุ่มประเทศ CLMV โดย คุณสถิตย์ แถลงสัตย์ ทีมวิจัยเศรษฐกิจธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด...

การประชุมโอเบลส์ครั้งที่ 3/61

การประชุมโอเบลส์ครั้งที่ 3/61

ในวันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561 สำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ได้มีการจัดประชุม เพื่อหารือในประเด็นต่างๆ และแจ้งให้กรรมการทราบ ณ ห้องประชุมสิงค์ปาร์คคาเฟ่ ตึก M-square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยวาระการประชุมประกอบด้วย การปรับเปลี่ยนรายชื่อคณะกรรมการ การต้อนรับการศึกษาดูงาน การนำเสนอผลงานในงานครบรอบ 20...

สำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ดร.ภูมิพัฒณ์ มิ่งมาลัยรักษ์ นักวิจัยสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ ได้บรรยายเรื่อง “การขนส่งโลจิสติกส์ของสภาพเมียนมา ภายใต้ความร่วมมือแม่น้ำโขง-ล้านช้าง” ณ ห้อง 415 อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

ทีมวิจัย OBELS สำรวจโอกาสเศรษฐกิจบนเส้นทางรถไฟลาว-จีน

ทีมวิจัย OBELS สำรวจโอกาสเศรษฐกิจบนเส้นทางรถไฟลาว-จีน

เมื่อวันที่ 31 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิจัยของสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ นำทีมโดยอาจารย์มัลลิกา จันต๊ะคาด ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงจีน-ลาว ซึ่งได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2559 เป็นต้นมา สอดคล้องกับโครงการเส้นทางสายไหมใหม่ (One Belt, One...

OBELS Seminar 2017 นวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชายแดน

OBELS Seminar 2017 นวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชายแดน

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ทางสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ (OBELS) ได้ทำการจัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ ‘นวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชายแดน’ โดยในช่วงเช้าเป็นช่วงของ OBELS Talk ซึ่งได้รับเกรียติจากดร.เกรียติอนันต์ ล้วนแก้ว อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาพูดคุยในหัวข้อ ‘ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา’ และอาจารย์ปพนพัชร์ อาจารย์ประจำสาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...

สรุปงานเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “อิทธิพลจีนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของการค้าในจังหวัดเชียงราย”

สรุปงานเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “อิทธิพลจีนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของการค้าในจังหวัดเชียงราย”

สรุปงานเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “อิทธิพลจีนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของการค้าในจังหวัดเชียงราย” วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร M-square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการโดยสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ (OBELS) สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รายชื่อผู้เข้าร่วมเสวนา คุณเศวตยนต์ ศรีสมุทร รองประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ หอการค้าจังหวัดเชียงราย คุณเเดวิด...

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Copy link
Powered by Social Snap