OBELS สำรวจเศรษฐกิจพื้นที่เชียงของหลังโควิด-19

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ทางสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ (OBELS) โดย อ.ผศ.ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา และคณะนักวิจัย ได้แก่ อ.ดร.พบกานต์ อาวัชนาการ อ.มัลลิกา จันต๊ะคาด อ.กริญา งานสมสุข อ.จารุกิตต์ ไชยวรรณ์ อ.วชิร พลบุญ และนางสาวพรพินันท์ ยี่รงค์ ได้ลงพื้นที่สำรวจอำเภอเชียงของ หนึ่งในพื้นที่ชายแดนที่เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงราย เพื่อที่จะเก็บข้อมูลสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ และการค้าชายแดนในช่วงหลังการเกิดการระบาดของโควิด-19 ในระลอกใหม่นี้ ซึ่งจะนำเสนอผลการสำรวจเบื้องต้น และประเด็นที่น่าสนใจในรูปแบบของบทความ (Opinion piece) ให้ติดตามต่อไปในอนาคต

IMG_20201224_102549

สำหรับในช่วงเช้า 8.30 น. ทางคณะได้เดินทางจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงผ่านเส้นทาง 1063 ซึ่งเป็นถนนเส้นทางบายพาสตัดใหม่ข้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ใช้เวลาประมาณ 1ชั่วโมงครึ่ง ถึงอำเภอเชียงของ จึงได้เดินทางสำรวจท่าผาถานเป็นจุดแรก ซึ่งเป็นท่าเรือขนาดเล็กที่เป็นจุดผ่อนปรนสำหรับขนส่งสินค้าประเภทอุปโภค-บริโภค และวัสดุก่อสร้างจำนวนไม่มากด้วยเรือหางยาว โดยปัจจุบันไม่ได้มีการเปิดใช้งาน เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 เรือจึงจอดนิ่งอยู่ริมท่า ทำให้ตอนนี้เห็นแต่ภาพของการก่อสร้างทางเลียบริมโขงตัดผ่านบริเวณท่า เพื่อที่จะเชื่อมโยงเส้นทางไปยังท่าเรือบั๊คจากโรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิวเชียงของ เป็นหนึ่งในโครงการปรับภูมิทัศน์ของอำเภอเชียงของ

IMG_20201224_103605

IMG_20201224_103449

ต่อมาจึงได้เดินทางไปยังท่าเรือบั๊ค ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนสำหรับการข้ามฝั่งระหว่างชาวไทยและชาวลาว ซึ่งอยู่ในสภาพของการปิดทำการชั่วคราว แต่กำลังอยู่ในช่วงของการก่อสร้าง และปรับปรุง ซึ่งมองว่าหากสถานการณ์ดีขึ้น ท่าเรือแห่งนี้จะสามารถรับรองและให้บริการผู้ที่สัญจรได้เป็นจำนวนมาก และสามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งยังเป็นแหล่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามา

IMG_20201224_111019

จุดที่สาม คือ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 ซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถใช้หนังสือเดินทางในการข้ามแดนระหว่างไทยกับลาวได้ รวมทั้งยังเป็นจุดที่มีการขนส่งสินค้าในรูปแบบของรถบรรทุกคอนเทนเนอร์ ทั้งส่งออกและนำเข้า ซึ่งจากการสำรวจพบว่า จุดให้บริการสำหรับคนข้ามแดนปิดให้บริการ มีเพียงจุดที่ตรวจสินค้าและที่มีพิธีการศุลกากรขาออกและขาเข้าสินค้าเท่านั้นที่ยังคงดำเนินการอยู่ ซึ่งมีรถบรรทุกจำนวนมากมาจอดรถรอขนส่งสินค้าข้ามแดน ทั้งรถไทยและจีน

IMG_20201224_145903

นอกจากนี้ ทางคณะได้ติดต่อขอสัมภาษณ์คุณสงวน ซ่อนกลิ่นสกุล ซึ่งเป็นรองประธานหอการค้า อำเภอเชียงของ และผู้ประกอบการท้องถิ่น เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์การค้าชายแดนในปัจจุบัน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมภายในพื้นที่ ซึ่งจะนำประเด็นต่างๆที่ได้รับมาไปต่อยอดเป็นงานศึกษาสำหรับปี 2564 ต่อไป

Share via
Copy link
Powered by Social Snap