ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมเป็นวิทยาการบรรยายในหัวข้อ “Does money have a role in monetary policy for price stability under inflation targeting in Thailand”

เข้าร่วมเป็นวิทยาการบรรยายในหัวข้อ “Does money have a role in monetary policy for price stability under inflation targeting in Thailand”

ทีมวิจัย OBELS ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการศึกษาเชิงลึกเรื่อง “Disruption or Creation: The Impacts of Ecommerce on Local Businesses”

ทีมวิจัย OBELS ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการศึกษาเชิงลึกเรื่อง “Disruption or Creation: The Impacts of Ecommerce on Local Businesses”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “จับตาบริบทใหม่เศรษฐกิจชายแดน”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “จับตาบริบทใหม่เศรษฐกิจชายแดน”

การประชุมโอเบลส์ครั้งที่ 3/61

การประชุมโอเบลส์ครั้งที่ 3/61

สำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทีมวิจัย OBELS สำรวจโอกาสเศรษฐกิจบนเส้นทางรถไฟลาว-จีน

ทีมวิจัย OBELS สำรวจโอกาสเศรษฐกิจบนเส้นทางรถไฟลาว-จีน

OBELS Seminar 2017 นวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชายแดน

OBELS Seminar 2017 นวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชายแดน

สรุปงานเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “อิทธิพลจีนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของการค้าในจังหวัดเชียงราย”

สรุปงานเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “อิทธิพลจีนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของการค้าในจังหวัดเชียงราย”

OBELS

OBELS Newsletter Volume 4 Issue 1 2016

ม.ไซตามะจากญี่ปุ่นร่วมประชุมรือความร่วมมือ/ฟังบรรยาย

ม.ไซตามะจากญี่ปุ่นร่วมประชุมรือความร่วมมือ/ฟังบรรยาย

1 2 3 7