เกี่ยวกับเรา

ประวัติและข้อมูลสำนักงาน

     สำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ (Office of Border Economy and Logistics Study: OBELS) เป็นศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดนและโลจิสติกส์ เริ่มโครงการจัดตั้งเมื่อ ปี 2556 ภายใต้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเปิดบริการให้ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญแก่ประชาชนทั่วไป นักวิชาการ ภาครัฐและภาคเอกชน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเศรษฐกิจการค้าชายแดนและด้านโลจิสติกส์ โดยเฉพาะอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน อันจะนำไปสู่การยกระดับองค์ความรู้ที่เป็นฐานสำคัญ ของประเทศไทย ส่งผลต่อ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของหน่วยธุรกิจและของประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคมต่อไป

สำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ มีพันธกิจหลัก 3 ด้าน ดังนี้

1. การสร้างและจัดการคลังสะสมความรู้ การรวบรวมข้อมูลทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุน โลจิสติกส์ การท่องเที่ยว และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ในรูปของแนวโน้มการเติบโตและดัชนีชี้วัดต่างๆ และรวบรวมข้อมูลทางสถิติระดับประเทศ ภูมิภาค และจังหวัด
2. การวิเคราะห์การวิจัยทางเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน โลจิสติกส์ การท่องเที่ยว และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการสร้างดัชนีชี้วัดทางด้านสิ่งแวดล้อม และเศรษฐสังคมชายแดน (Border Environmental Socio-economics: BESE index)
3. บริการวิชาการและการเผยแพร่ผลงานวิชาการ (Publications) ทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุน โลจิสติกส์ การท่องเที่ยว และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

วิสัยทัศน์

แหล่งข้อมูลทางปัญญาเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนโลก

โครงสร้างองค์กร

structor_OBELS-01

คณะกรรมการ

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์
3) อาจารย์ ดร.อภิสม อินทรลาวัณย์
4) อาจารย์ ดร.พบกานต์ อาวัชนการ
5) อาจารย์ ดร.ณัฐพันธุ์ กองบัวใหม่
6) อาจารย์ ระพิพงศ์ พรหมนาท

7) อาจารย์ มัลลิกา จันต๊ะคาด
8) อาจารย์ ดร.ทศพร อารีราษฎร
9) อาจารย์ วราวุฒิ เรือนคำ
10) อาจารย์ ปพนพัชร์ ทวีอภิรดีเจริญ
11) อาจารย์ ปริญญากร แพงศรี

คณะนักวิจัยภายนอก

1) อาจารย์ ดร.สุเทพ นิ่มสาย

2) อาจารย์ ดร.ภูมิพัฒน์ พงศ์พฤติกุล

นักวิจัยและผู้ช่วยวิจัย

1) นางสาวพรพินันท์ ยี่รงค์

Copy link
Powered by Social Snap