การประชุมโอเบลส์ครั้งที่ 3/61

ในวันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561 สำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ได้มีการจัดประชุม เพื่อหารือในประเด็นต่างๆ และแจ้งให้กรรมการทราบ ณ ห้องประชุมสิงค์ปาร์คคาเฟ่ ตึก M-square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยวาระการประชุมประกอบด้วย การปรับเปลี่ยนรายชื่อคณะกรรมการ การต้อนรับการศึกษาดูงาน การนำเสนอผลงานในงานครบรอบ 20 ปี ของม.แม่ฟ้าหลวง การเข้าร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานภายนอก การติดตามการดำเนินงานผลของโอเบลส์ในครึ่งปีหลัง ตลอดจนการแบ่งบทบาทและภาระหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนโครงการ ทั้งนี้ ในปีนี้ผลงานของโอเบลส์จะออกเผยแพร่ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ (1) Special Issues เป็นหนังสือที่ทำการวิเคราะห์โอกาสจากเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วย 3 เส้นทาง ได้แก่ R3A R3B และ R12 ครอบคลุมในหลากหลายประเด็น ทั้งในด้านของการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การขนส่งโลจิสติกส์ และการอำนวยความสะดวก (2) OBELS Outlook 2018 เป็นหนังสือที่ถูกจัดทำ และเผยแพร่โดยโอเบลส์ในทุกปี ซึ่งประกอบด้วยผลงานวิชาการ บทความ และบทสัมภาษณ์จากการลงพื้นที่ในประเด็นต่างๆ สามารถติดตามผลงานในรูปแบบของ e-book ได้ในทั้งใน Facebook และ Website ของ OBELS

55726

Share via
Copy link
Powered by Social Snap