Posts by obels office_obels

OBELS OUTLOOK 2018

OBELS OUTLOOK 2018

สำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ (หรือ โอเบลส์) ได้จัดทำเอกสาร OBELS OUTLOOK 2018 ขึ้น เพื่อรวบรวมข่าวสารงานวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจภูมิภาคและชายแดนระหว่างปีพ.ศ. 2561 ประกอบด้วย Border economic review เน้นงานวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายที่ทันต่อเหตุการณ์ Working paper เป็นงานวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและเมืองชายแดน รวมทั้งแง่คิดและมุมมองระยะยาวที่มีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและธุรกิจ Insight...

เข้าร่วมเป็นวิทยาการบรรยายในหัวข้อ “Does money have a role in monetary policy for price stability under inflation targeting in Thailand”

เข้าร่วมเป็นวิทยาการบรรยายในหัวข้อ “Does money have a role in monetary policy for price stability under inflation targeting in Thailand”

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา อ.ดร.พบกานต์ อาวัชนาการ นักวิจัยสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมโครงการ In-house Seminar in Economic เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Does money have a role in monetary...

ทีมวิจัย OBELS ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการศึกษาเชิงลึกเรื่อง “Disruption or Creation: The Impacts of Ecommerce on Local Businesses”

ทีมวิจัย OBELS ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการศึกษาเชิงลึกเรื่อง “Disruption or Creation: The Impacts of Ecommerce on Local Businesses”

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ทีมวิจัยสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพรพรรณ  อุตมา, อ.มัลลิกา จันต๊ะคาด, อ.ปพนพัชร์ ทวีอภิรดีเจริญ และผู้ช่วยนักวิจัย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการศึกษาเชิงลึกเรื่อง “Disruption or Creation: The Impacts...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “จับตาบริบทใหม่เศรษฐกิจชายแดน”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “จับตาบริบทใหม่เศรษฐกิจชายแดน”

  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ และสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “จับตาบริบทใหม่เศรษฐกิจชายแดน” โดยกิจกรรมช่วงที่ 1 นำเสนอมุมมองต่อเศรษฐกิจชายแดน ดังนี้ 1) โอกาสและความท้าทายของกลุ่มประเทศ CLMV โดย คุณสถิตย์ แถลงสัตย์ ทีมวิจัยเศรษฐกิจธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด...

Assessing Japanese Monetary Policy through Structural Bayesian VAR with time-varying parameters

Assessing Japanese Monetary Policy through Structural Bayesian VAR with time-varying parameters

Paponpat Taveeapiradeecharoen.   ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่ผ่านมา ประเทศญี่ปุ่นเผชิญปัญหาสภาวะเงินฝืด (Deflation) โดยจากภาพข้างต้นจะพบว่า ระดับเงินเฟ้ออยู่ระหว่าง 0% บวกลบที่ 3% ด้วยเหตุนี้เองเป็นแรงกระตุ้นให้นักเศรษฐศาสตร์ในประเทศญี่ปุ่นเองตื่นตัว และตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวว่า โดยจากการวิเคราะห์ในช่วงก่อนหน้านี้พบว่า มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดสภาวะเงินฝืดเรื้อรัง (Long-term deflation)...

บริการจากระบบนิเวศ พื้นที่ชุ่มน้ำ

บริการจากระบบนิเวศ พื้นที่ชุ่มน้ำ

บริการจากระบบนิเวศ (Ecosystem Services) คือ ประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมจากการทำหน้าที่ของระบบนิเวศ สามารถแบ่งบริการจากระบบนิเวศ นี้ออกเป็น 4 ประเภท [1] ได้แก่ บริการและประโยชน์ที่ได้รับจากการให้และการเป็นแหล่งเสบียง (Provisioning Services) เช่น อาหาร น้ำสะอาด ไม้ ปลา สมุนไพร...

“ด่านชายแดนบ้านฮวก”  ก่อนและหลังการเปิดด่านผ่านแดนถาวร

“ด่านชายแดนบ้านฮวก” ก่อนและหลังการเปิดด่านผ่านแดนถาวร

  “ก่อนเป็นด่านถาวร” ด่านชายแดนบ้านฮวก-กิ่วหก อ.ภูซาง จ.พะเยา มีอาณาเขตติดกับแขวงไชยะบุรี สปป.ลาว ได้มีการทำข้อตกลงระหว่างจังหวัดพะเยากับแขวงไชยะบุรี สปป.ลาว ณ จุดผ่อนปรนชายแดนไทย–สปป.ลาว โดยกำหนดให้ด่านบ้านฮวก ให้เป็น “ด่านผ่อนปรน” เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2536 ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์หลักทางด้านมนุษยธรรม...

เงินในยุคดิจิตอล : ความแตกต่างของ e-Money และ Digital Currency

เงินในยุคดิจิตอล : ความแตกต่างของ e-Money และ Digital Currency

ผู้เขียน : พบกานต์ อาวัชนาการ ปัจจุบันเรากำลังอยู่ในยุดโลกดิจิตอลไร้พรมแดน ด้วยความแพร่หลายของอินเตอร์เน็ตและการเติบโตของ Smart Phones และ Tablets ที่มีศักยภาพการใช้งานที่หลากหลาย ส่งผลให้เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology / Financial Innovation) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า FinTech ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดตามไปด้วยเช่นกัน...

การประชุมโอเบลส์ครั้งที่ 3/61

การประชุมโอเบลส์ครั้งที่ 3/61

ในวันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561 สำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ได้มีการจัดประชุม เพื่อหารือในประเด็นต่างๆ และแจ้งให้กรรมการทราบ ณ ห้องประชุมสิงค์ปาร์คคาเฟ่ ตึก M-square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยวาระการประชุมประกอบด้วย การปรับเปลี่ยนรายชื่อคณะกรรมการ การต้อนรับการศึกษาดูงาน การนำเสนอผลงานในงานครบรอบ 20...

สำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ดร.ภูมิพัฒณ์ มิ่งมาลัยรักษ์ นักวิจัยสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ ได้บรรยายเรื่อง “การขนส่งโลจิสติกส์ของสภาพเมียนมา ภายใต้ความร่วมมือแม่น้ำโขง-ล้านช้าง” ณ ห้อง 415 อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

1 2 3 16