Posts by obels office_obels

แนวทางการลงทุนในช่วงสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน

แนวทางการลงทุนในช่วงสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน

สงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯและจีนในปัจจุบันนั้นไม่ใช่ความขัดแย้งทางการค้าครั้งแรกที่มีจุดเริ่มต้นจากสหรัฐฯ และสหรัฐฯ เลือกตอบโต้กับประเทศคู่ค้าโดยใช้กำแพงภาษีเป็นเครื่องมือ เช่น ในปีพ.ศ. 2473 เกิดเหตุการณ์การขึ้นอัตราภาษี Smoot-Hawley ของสหรัฐฯ ซึ่งถือว่าเป็นสงครามการค้าที่สำคัญและมีผลกระทบต่อสหรัฐฯค่อนข้างมาก โดยนายเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์ผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรครีพับลิกันในปีพ.ศ. 2471 ได้สัญญากับประชาชนว่าจะเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสินค้าเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เนื่องจากอุตสาหกรรมการเกษตรในช่วงเวลาดังกล่าวมีการขยายตัวอย่างมากในยุโรป ทำให้ราคาสินค้าเกษตรโลกปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกสินค้าเกษตรในสหรัฐฯอย่างมาก รูปที่ 1 อัตราส่วนของภาษีนำเข้าตั้งแต่ปีพ.ศ.2464-2483 ที่มา:...

การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ Thailand 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ต่อยอดความสำเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) ซึ่งดำเนินมาตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา มีเป้าหมายหลักในการเติมเต็มภาพรวมในการส่งเสริมการลงทุนซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และทำให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว จากทั้ง 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ การเรียกร้องให้มีการดำเนินการเพื่อยุติความยากจนปกป้องโลกและทำให้ทุกคนมีความสงบสุขและความมั่งคั่ง โดยในงานวิจัยชิ้นนี้ได้ทำการเลือกทั้งหมด 3 เป้าหมาย...

แนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรจังหวัดเชียงราย

แนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรจังหวัดเชียงราย

อุตสาหกรรมการเกษตรนั้นถือเป็นรากฐานสำคัญของประเทศไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับพื้นฐานชีวิตของประชากรในประเทศ ซึ่งรัฐบาลมุ่งหวังให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระยะต่อไป เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางและก้าวสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ทั้งนี้ภาคอุตสาหกรรมดังกล่าวมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 6.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในปี พ.ศ. 2560 (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) และเป็นภาคส่วนที่มีสัดส่วนแรงงานสูงถึงร้อยละ 40 ของแรงงานทั้งหมด หรือมีจำนวนอยู่ที่ 17,993,000 คน ในปีพ.ศ. 2558 (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสงเสริมการเกษตร,...

งานในโลกอนาคตจากมุมมองเพศภาวะ

งานในโลกอนาคตจากมุมมองเพศภาวะ

โลกในศตวรรษที่ 21 เป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ด้วยการเผชิญหน้ากับความปั่นป่วน (Disruptions) ที่เกิดขึ้นจาก Mega Trends หรือแนวโน้มที่ทรงอิทธิพลต่อโลก Hay Group[1] ทำการวิจัยและระบุถึงแนวโน้มที่ทรงอิทธิพล 6 ประการที่จะเป็นตัวกำหนดวิถีการดำเนินชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ซึ่งในที่สุดก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราคุ้นชิน แนวโน้มที่ทรงอิทธิพล 6 ประการคือ...

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย: นโยบายเพ้อฝันหรือศักยภาพที่ยังไม่ถูกค้นพบ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย: นโยบายเพ้อฝันหรือศักยภาพที่ยังไม่ถูกค้นพบ

จากนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZs) มุ่งหมายเปลี่ยนพื้นที่ชายแดนสู่พื้นที่เศรษฐกิจใหม่และเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนแก้ปัญหาความมั่นคง (สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) จังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในปีพ.ศ. 2558 โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน...

การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของกลุ่มคนไร้สัญชาติในประเทศไทย

การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของกลุ่มคนไร้สัญชาติในประเทศไทย

หมายเหตุ: บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “Contribution of stateless people in Informal Economy to Thailand” โดย ศุภกร กันธิมา และ มิยูกิ ซาโต้ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2561. สถานการณ์ของกลุ่มคนไร้สัญชาติภายในประเทศไทยในปัจจุบันนั้นยังคงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถแก้ไขและหาทางออกได้อย่างลงตัว...

OBELS Outlook 2019

OBELS Outlook 2019

– ส่วนที่ 1 ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด – สถานการณ์เศรษฐกิจจังหวัดเชียงรายปีพ.ศ. 2562 …… – ส่วนที่ 2 บทวิเคราะห์เศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาชายแดน – การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อสุขภาพจากมลภาวะหมอกควันในจังหวัดเชียงราย สิทธิชาติ สมตา / มัลลิกา จันต๊ะคาด  …… –...

วีถีมังกร ตอนที่ 4 มหาวิทยาลัยในประเทศจีน

วีถีมังกร ตอนที่ 4 มหาวิทยาลัยในประเทศจีน

ในรายงานของกระทรวงศึกษาธิการประเทศจีนปี 2018  พบว่าประเทศจีนมีมหาวิทยาลัยกว่า 2,663 แห่ง ประกอบด้วย 1,245 มหาวิทยาลัยทั่วไป (General University) และ 1,418 มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง (Specific University) ซึ่งมีนักศึกษารวมกว่า 38 ล้านคน แบ่งเป็น นักศึกษาปริญญาตรี...

ความเชื่อมโยงทางการค้า-การลงทุน-ความช่วยเหลือของจีนต่อ การเติบโตทางเศรษฐกิจของอินโดจีน

ความเชื่อมโยงทางการค้า-การลงทุน-ความช่วยเหลือของจีนต่อ การเติบโตทางเศรษฐกิจของอินโดจีน

ณัฐพรพรรณ อุตมา, พรพินันท์ ยี่รงค์   บทคัดย่อ บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการค้าระหว่างประเทศจีนและอินโดจีน การลงทุนจากจีนในอินโดจีน การให้ความช่วยเหลือของจีนกับอินโดจีน และการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอินโดจีน โดยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิแบบ Panel data ตั้งแต่ปีพ.ศ.2550-2560 และทำการวิเคราะห์โดยใช้การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผล (Granger causality test) ผลการศึกษาพบว่า การให้ความช่วยเหลือของจีนมีความสัมพันธ์กับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอินโดจีนในทิศทางเดียวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ...

การค้าชายแดนในบริบทของระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้

การค้าชายแดนในบริบทของระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้

ณัฐพรพรรณ อุตมา, พบกานต์ อาวัชนาการ, สิทธิชาติ สมตา   บทคัดย่อ บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงประโยชน์ทางการค้าจากการเกิดขึ้นของระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ไม่ว่าจะเป็นการขยายขนาดการค้า การสร้างการค้าหรือเพิ่มพูนทางการค้า และการเบี่ยงเบนทางการค้า โดยเปรียบเทียบการค้าชายแดนและข้ามแดนบริเวณด่านชายแดนจังหวัดเชียงรายกับการค้าชายแดนนอกด่านชายแดนจังหวัดเชียงราย พบว่า การค้าชายแดนของจังหวัดเชียงรายในบริบทของระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ทำให้เกิดการเติบโตทางการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านทางด้านการส่งออกมากกว่าการนำเข้า นอกจากนี้ด่านชายแดนจังหวัดเชียงรายมีการสร้างการค้าและการเบี่ยงเบนทางการค้าระหว่างเมียนมา สปป.ลาว และจีนตอนใต้ เพื่อที่จะขยายการค้าชายแดนของจังหวัดเชียงรายให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นการสร้างการค้า...

1 2 3 17