Posts by obels office_obels

ความเชื่อมโยงทางการค้า-การลงทุน-ความช่วยเหลือของจีนต่อ การเติบโตทางเศรษฐกิจของอินโดจีน

ความเชื่อมโยงทางการค้า-การลงทุน-ความช่วยเหลือของจีนต่อ การเติบโตทางเศรษฐกิจของอินโดจีน

ณัฐพรพรรณ อุตมา, พรพินันท์ ยี่รงค์   บทคัดย่อ บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการค้าระหว่างประเทศจีนและอินโดจีน การลงทุนจากจีนในอินโดจีน การให้ความช่วยเหลือของจีนกับอินโดจีน และการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอินโดจีน โดยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิแบบ Panel data ตั้งแต่ปีพ.ศ.2550-2560 และทำการวิเคราะห์โดยใช้การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผล (Granger causality test) ผลการศึกษาพบว่า การให้ความช่วยเหลือของจีนมีความสัมพันธ์กับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอินโดจีนในทิศทางเดียวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ...

การค้าชายแดนในบริบทของระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้

การค้าชายแดนในบริบทของระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้

ณัฐพรพรรณ อุตมา, พบกานต์ อาวัชนาการ, สิทธิชาติ สมตา   บทคัดย่อ บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงประโยชน์ทางการค้าจากการเกิดขึ้นของระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ไม่ว่าจะเป็นการขยายขนาดการค้า การสร้างการค้าหรือเพิ่มพูนทางการค้า และการเบี่ยงเบนทางการค้า โดยเปรียบเทียบการค้าชายแดนและข้ามแดนบริเวณด่านชายแดนจังหวัดเชียงรายกับการค้าชายแดนนอกด่านชายแดนจังหวัดเชียงราย พบว่า การค้าชายแดนของจังหวัดเชียงรายในบริบทของระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ทำให้เกิดการเติบโตทางการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านทางด้านการส่งออกมากกว่าการนำเข้า นอกจากนี้ด่านชายแดนจังหวัดเชียงรายมีการสร้างการค้าและการเบี่ยงเบนทางการค้าระหว่างเมียนมา สปป.ลาว และจีนตอนใต้ เพื่อที่จะขยายการค้าชายแดนของจังหวัดเชียงรายให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นการสร้างการค้า...

การถอดบทเรียน  “ระเบียงเศรษฐกิจ R3 เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจชายแดน”

การถอดบทเรียน “ระเบียงเศรษฐกิจ R3 เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจชายแดน”

มัลลิกา จันต๊ะคาด, สิทธิชาติ สมตา, พรพินันท์ ยี่รงค์ บทคัดย่อ รายงานการศึกษาการถอดบทเรียนระเบียงเศรษฐกิจ R3 เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจชายแดน นอกจากการสำรวจเส้นทาง R3A และ R3B ได้เชื่อมต่อไปถึงวงกลมเศรษฐกิจล้านช้าง-ล้านนาตะวันออก ซึ่งกำลังจะมีการเกิดขึ้นของเส้นทางรถไฟลาว-จีน เพื่อเสนอแนะแนวทางให้รัฐบาลไทยสามารถเข้าไปสร้างความร่วมมือในระดับจังหวัด หรือผู้ประกอบการไทยเห็นถึงโอกาสในการเข้าไปลงทุนในพื้นที่ต่างๆตามเส้นทางเศรษฐกิจ จากการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยว พบว่าเส้นทาง...

ทิศทางการค้าและความได้เปรียบทางการค้าชายแดนกับประเทศจีน

ทิศทางการค้าและความได้เปรียบทางการค้าชายแดนกับประเทศจีน

มัลลิกา จันต๊ะคาด, พรพินันท์ ยี่รงค์ บทคัดย่อ (Abstract) งานศึกษาชิ้นนี้ได้ทำการวิเคราะห์ความได้เปรียบในการส่งออกสินค้าของชายแดนไทยไปประเทศจีนทางตอนใต้ และแนวโน้มของการค้าภายในอุตสาหกรรมของการค้าชายแดนกับประเทศจีนที่เกิดขึ้นระหว่างปีพ.ศ. 2550-2561 เพื่อทำให้เห็นถึงความได้เปรียบของความสามารถในการส่งออก ตลอดจนการทิศทางการค้าและการเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิตจากอดีตจนถึงปัจจุบันของการค้าชายแดนไทยกับจีนในช่วงที่ผ่านมา โดยจากการศึกษาพบว่าความได้เปรียบในการส่งออกไปจีนตอนใต้ของทุกด่าน ซึ่งในแต่ละด่านมีความได้เปรียบในการส่งออกแตกต่างกันไป โดยด่านที่มีการค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกันมีเพียงแค่ ด่านมุกดาหาร และเชียงของ ในการส่งออกและนำเข้าสินค้าประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ แนวโน้มของทั้งความได้เปรียบในการส่งออก และการค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกันมีแนวโน้มสูงขึ้นตามการขยายตัวของมูลค่าทางการค้า...

OBELS OUTLOOK 2018

OBELS OUTLOOK 2018

สำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ (หรือ โอเบลส์) ได้จัดทำเอกสาร OBELS OUTLOOK 2018 ขึ้น เพื่อรวบรวมข่าวสารงานวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจภูมิภาคและชายแดนระหว่างปีพ.ศ. 2561 ประกอบด้วย Border economic review เน้นงานวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายที่ทันต่อเหตุการณ์ Working paper เป็นงานวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและเมืองชายแดน รวมทั้งแง่คิดและมุมมองระยะยาวที่มีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและธุรกิจ Insight...

เข้าร่วมเป็นวิทยาการบรรยายในหัวข้อ “Does money have a role in monetary policy for price stability under inflation targeting in Thailand”

เข้าร่วมเป็นวิทยาการบรรยายในหัวข้อ “Does money have a role in monetary policy for price stability under inflation targeting in Thailand”

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา อ.ดร.พบกานต์ อาวัชนาการ นักวิจัยสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมโครงการ In-house Seminar in Economic เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Does money have a role in monetary...

ทีมวิจัย OBELS ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการศึกษาเชิงลึกเรื่อง “Disruption or Creation: The Impacts of Ecommerce on Local Businesses”

ทีมวิจัย OBELS ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการศึกษาเชิงลึกเรื่อง “Disruption or Creation: The Impacts of Ecommerce on Local Businesses”

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ทีมวิจัยสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพรพรรณ  อุตมา, อ.มัลลิกา จันต๊ะคาด, อ.ปพนพัชร์ ทวีอภิรดีเจริญ และผู้ช่วยนักวิจัย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการศึกษาเชิงลึกเรื่อง “Disruption or Creation: The Impacts...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “จับตาบริบทใหม่เศรษฐกิจชายแดน”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “จับตาบริบทใหม่เศรษฐกิจชายแดน”

  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ และสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “จับตาบริบทใหม่เศรษฐกิจชายแดน” โดยกิจกรรมช่วงที่ 1 นำเสนอมุมมองต่อเศรษฐกิจชายแดน ดังนี้ 1) โอกาสและความท้าทายของกลุ่มประเทศ CLMV โดย คุณสถิตย์ แถลงสัตย์ ทีมวิจัยเศรษฐกิจธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด...

Assessing Japanese Monetary Policy through Structural Bayesian VAR with time-varying parameters

Assessing Japanese Monetary Policy through Structural Bayesian VAR with time-varying parameters

Paponpat Taveeapiradeecharoen.   ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่ผ่านมา ประเทศญี่ปุ่นเผชิญปัญหาสภาวะเงินฝืด (Deflation) โดยจากภาพข้างต้นจะพบว่า ระดับเงินเฟ้ออยู่ระหว่าง 0% บวกลบที่ 3% ด้วยเหตุนี้เองเป็นแรงกระตุ้นให้นักเศรษฐศาสตร์ในประเทศญี่ปุ่นเองตื่นตัว และตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวว่า โดยจากการวิเคราะห์ในช่วงก่อนหน้านี้พบว่า มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดสภาวะเงินฝืดเรื้อรัง (Long-term deflation)...

บริการจากระบบนิเวศ พื้นที่ชุ่มน้ำ

บริการจากระบบนิเวศ พื้นที่ชุ่มน้ำ

บริการจากระบบนิเวศ (Ecosystem Services) คือ ประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมจากการทำหน้าที่ของระบบนิเวศ สามารถแบ่งบริการจากระบบนิเวศ นี้ออกเป็น 4 ประเภท [1] ได้แก่ บริการและประโยชน์ที่ได้รับจากการให้และการเป็นแหล่งเสบียง (Provisioning Services) เช่น อาหาร น้ำสะอาด ไม้ ปลา สมุนไพร...

1 2 3 16