สถานการณ์เศรษฐกิจภาคเหนือ 2564

เศรษฐกิจภูมิภาคในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ส่งสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าในหลายภูมิภาค โดยเฉพาะจากด้านการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการของภาครัฐ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID19) ที่เริ่มคลี่คลายลง

Slide1

ภาคบริการเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจหลัก

ภาคเหนือมีขนาดเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 7.7 ของ GDP ทั้งประเทศ โดยมีสัดส่วนการพึ่งพาภาคบริการสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.1 รองลงมาเป็นภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 26.2 และ 19.7 ตามลำดับ นอกจากนี้ ภาคเหนือมีกำลังแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 16.4 ของกำลังแรงงานรวมทั้งประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในภาคบริการ และการเกษตรเป็นหลัก โดยคิดเป็นร้อยละ 45.9 และ 43.8 ขณะที่แรงงานในภาคอุตสาหกรรมมีเพียงร้อยละ 10.2 ของจำนวนแรงงานทั้งหมด

Slide2

ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจในอนาคตสูงขึ้น

เศรษฐกิจของภาคเหนืออยู่ที่ระดับ 60.7 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการลงทุน เนื่องจากภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมด้านเงินทุนและการพัฒนาการผลิต ซึ่งช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ประกอบกับเชื่อว่าแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจะปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

Slide3

เศรษฐกิจภาคเหนือส่งสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากด้านการลงทุนภาคเอกชน และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 พบว่า เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวได้ดี สะท้อนจากจำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ และจำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ ขยายตัวร้อยละ 9.4 และ 19.5 (เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563) ตามลำดับ จากเดือนมกราคม 2564 ที่อยู่ที่ร้อยละ 7.9 และ -1.3 ตามลำดับ นอกจากนี้ เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการกลับมาขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 15.3 (เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563) โดยเป็นการลงทุนของโรงงานผลิตแอสฟัลติกคอนกรีต ในจังหวัดเชียงราย เป็นสำคัญ
Slide4

ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจในอนาคตสูงขึ้น

สำหรับ เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น สะท้อนจากจำนวนรถจักรยานยนต์ จดทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 0.4 ต่อปี จากเดือนก่อนหน้าชะลอตัวร้อยละ -8.6 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณา ในด้านความเชื่อมั่น พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย มาอยู่ที่ระดับ 51.0 จากเดือนมกราคม 2564 ที่อยู่ที่ระดับ 49.6 ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมลดลงเล็กน้อย มาอยู่ที่ระดับ 61.7 จากเดิมในเดือนมกราคม 2564 ที่อยู่ที่ระดับ 62.6

Slide5 Slide6

เขียนโดย พบกานต์ อาวัชนาการ
ที่มา: รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังภูมิภาคประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

Share via
Copy link
Powered by Social Snap