OBELS OUTLOOK 2021

คลอดแล้ว!! หนังสือ OBELS Outlook 2020 หาอ่านและโหลดได้ในเว็บไซต์

 

เนื้อหาโดยสังเขป

สำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ (หรือ โอเบลส์) ได้จัดทำเอกสาร OBELS OUTLOOK 2021 ขึ้น เพื่อรายงานสถานการณ์ของเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดเชียงราย ท่ามกลางความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดโควิด-19 และการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การถอดบทเรียนของการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจแม่ฮ่องสอน รวมถึงการปรับตัวของผู้ประกอบการและผู้บริโภคในพื้นที่ชายแดน นอกจากนี้ ในรายงานยังได้รวมบทความพิเศษที่นำเสนอแง่มุมทางเศรษฐกิจและสังคมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่ต่างๆ และบทสรุปทางความคิดจากงานเสวนาประจำปี THE OBELS ECONOMIC SEMINAR 2021 ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดน

สำนักงานโอเบลส์ฯ ได้จัดทำรายงาน OBELS OUTLOOK เป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้เป็นฉบับที่ 8 โดยหวังว่าผู้ที่สนใจพื้นที่ชายแดน ทั้งภาครัฐภาคเอกชน นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านต่างๆ ต่อไป

 

สารบัญ

01 – ECONOMIC OUTLOOK 2021
ทิศทางและแนวโน้มเศรษฐกิจชายแดนเชียงรายปี 2564

02 – SPECIAL ISSUE
เศรษฐกิจแม่ฮ่องสอน: กาแฟ การท่องเที่ยว การค้าชายแดน

03 – OPINION PIECE

EPISODE 1 : มุมมองต่างแดน

  • วีถีมังกร ตอนที่ 5 THE LIMITATION OF CAR USE IN BEIJING
  • วีถีมังกร ตอนที่ 6 THE GROWTH OF ELECTRIC VEHICLES IN CHINA
  • บทสำรวจเศรษฐกิจอินเดีย สู่นโยบาย ‘Make in India’
  • สำรวจเศรษฐกิจสังคมอินเดีย : 3 มุมมอง 3 ภาพยนตร์ จักราวุธ ศรีจันทร์งาม [ หน้า 94 ]

EPISODE 2 : หนทางสู่การพัฒนา

  • ทางหลวง 118 เส้นทางเชื่อมสองเมืองเหนือ
  • PHUKET CITY DEVELOPMENT: ต้นแบบการพัฒนาเมืองสู่ SMART CITY

EPISODE 3 : วิถีชีวิต และโควิด-19

  • ‘ชาวนา’ อาชีพที่มีอยู่แต่ถูกลืมกับคุณภาพชีวิตที่ไม่เคยดีขึ้น
  • เมื่อพิษโควิด-19 ทำให้แรงงานป่วยหนัก
  • ฤาโควิด-19 ทำให้เกิดการแบ่งแยกทางดิจิทัล

04 – OBELS WEBINAR 2021
ประเด็นงานเสวนา ‘การฟื้นฟูเศรษฐกิจล้านนากับพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่’

 

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf

Share via
Copy link
Powered by Social Snap