Opinion Piece

NEW NOT NORMAL (4)

New Not Normal การค้าชายแดน ณ เชียงของ-ห้วยทราย: ใครจะล้ม ใครจะรอด

New Not Normal การค้าชายแดน ณ เชียงของ–ห้วยทราย: ใครจะล้ม ใครจะรอด                        ...

สำรวจพื้นที่ชายแดนแม่สาย-เชียงแสน หลังการระบาดของไวรัส COVID-19

สำรวจพื้นที่ชายแดนแม่สาย-เชียงแสน หลังการระบาดของไวรัส COVID-19

บทความก่อนหน้านี้ (ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจเชียงราย) ที่ได้ทำการรวบรวมจากข่าวสารในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าการระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจที่สำคัญ 2 ด้านหลัก คือ การค้าชายแดน และการท่องเที่ยว ทางสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ หรือโอเบลส์ จึงได้ทำการลงพื้นที่เพื่อสำรวจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงภายในพื้นที่ ในระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2563...

จับประเด็นข่าวเศรษฐกิจ: ผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ต่อเศรษฐกิจเชียงราย

จับประเด็นข่าวเศรษฐกิจ: ผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ต่อเศรษฐกิจเชียงราย

ผลกระทบต่อการค้าชายแดนเชียงราย สถานการณ์การค้าชายแดนของจังหวัดเชียงรายในปีพ.ศ.2562 มีการขยายตัวสูงขึ้นร้อยละ 3.23 จากปีก่อน ซึ่งมูลค่าการนำเข้า มีการขยายตัวที่สูงกว่าการส่งออกอย่างมาก นั้นเป็นผลจากการที่การส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปป.ลาวมีการมูลค่าลดลงกว่าร้อยละ 30 ขณะที่การส่งออกไปจีนตอนใต้มีการขยายตัวกว่าร้อยละ 50 โดยเฉพาะสินค้าเกษตรขั้นต้น ประเภทผัก ผลไม้สดและแช่แข็ง เช่น ลำไย ยางพารา ข้าว เป็นต้น สำหรับในด้านของการนำเข้ามีการขยายตัวได้ดี...

แนวทางการลงทุนในช่วงสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน

แนวทางการลงทุนในช่วงสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน

สรุปสาระสำคัญของบทความ สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯส่งผลกระทบต่อการส่งออกของบริษัทที่อยู่ในห่วงโซ่มูลค่าการผลิตของทั้งสองประเทศ ซึ่งส่วนหนึ่งมีการจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของไทย นอกจากนี้ DOWJONES ซึ่งเป็นตลาดของสหรัฐฯซึ่งได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าส่งผลต่อ SET Index ของไทยเช่นเดียวกัน แต่น่าจะเกิดขึ้นเพียงแค่ในระยะเวลาอันสั้น นักลงทุนควรจัดสรรพอร์ตการลงทุนและปรับหุ้นใหม่ โดยที่เน้นลงทุนไปที่หลักทรัพย์ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกประเทศมากนัก เช่น อุตสาหกรรมการบริการ อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร หรือลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐานดี มีสภาพคล่องที่สม่ำเสมอ ตัวอย่างเช่น หลักทรัพย์ที่อยู่ใน SET50 และ SET100 การจัดสรรพอร์ตหุ้นนั้นจะต้องมีความหลากหลายในการลงทุน...

การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ Thailand 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ต่อยอดความสำเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) ซึ่งดำเนินมาตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา มีเป้าหมายหลักในการเติมเต็มภาพรวมในการส่งเสริมการลงทุนซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และทำให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว จากทั้ง 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ การเรียกร้องให้มีการดำเนินการเพื่อยุติความยากจนปกป้องโลกและทำให้ทุกคนมีความสงบสุขและความมั่งคั่ง โดยในงานวิจัยชิ้นนี้ได้ทำการเลือกทั้งหมด 3 เป้าหมาย...

แนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรจังหวัดเชียงราย

แนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรจังหวัดเชียงราย

อุตสาหกรรมการเกษตรนั้นถือเป็นรากฐานสำคัญของประเทศไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับพื้นฐานชีวิตของประชากรในประเทศ ซึ่งรัฐบาลมุ่งหวังให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระยะต่อไป เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางและก้าวสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ทั้งนี้ภาคอุตสาหกรรมดังกล่าวมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 6.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในปี พ.ศ. 2560 (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) และเป็นภาคส่วนที่มีสัดส่วนแรงงานสูงถึงร้อยละ 40 ของแรงงานทั้งหมด หรือมีจำนวนอยู่ที่ 17,993,000 คน ในปีพ.ศ. 2558 (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสงเสริมการเกษตร,...

Copy link
Powered by Social Snap