Opinion Piece

งานในโลกอนาคตจากมุมมองเพศภาวะ

งานในโลกอนาคตจากมุมมองเพศภาวะ

โลกในศตวรรษที่ 21 เป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ด้วยการเผชิญหน้ากับความปั่นป่วน (Disruptions) ที่เกิดขึ้นจาก Mega Trends หรือแนวโน้มที่ทรงอิทธิพลต่อโลก Hay Group[i] ทำการวิจัยและระบุถึงแนวโน้มที่ทรงอิทธิพล 6 ประการที่จะเป็นตัวกำหนดวิถีการดำเนินชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ซึ่งในที่สุดก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราคุ้นชิน แนวโน้มที่ทรงอิทธิพล 6 ประการคือ...

วีถีมังกร ตอนที่ 4 มหาวิทยาลัยในประเทศจีน

วีถีมังกร ตอนที่ 4 มหาวิทยาลัยในประเทศจีน

ในรายงานของกระทรวงศึกษาธิการประเทศจีนปี 2018  พบว่าประเทศจีนมีมหาวิทยาลัยกว่า 2,663 แห่ง ประกอบด้วย 1,245 มหาวิทยาลัยทั่วไป (General University) และ 1,418 มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง (Specific University) ซึ่งมีนักศึกษารวมกว่า 38 ล้านคน แบ่งเป็น นักศึกษาปริญญาตรี...

บริการจากระบบนิเวศ พื้นที่ชุ่มน้ำ

บริการจากระบบนิเวศ พื้นที่ชุ่มน้ำ

บริการจากระบบนิเวศ (Ecosystem Services) คือ ประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมจากการทำหน้าที่ของระบบนิเวศ สามารถแบ่งบริการจากระบบนิเวศ นี้ออกเป็น 4 ประเภท [1] ได้แก่ บริการและประโยชน์ที่ได้รับจากการให้และการเป็นแหล่งเสบียง (Provisioning Services) เช่น อาหาร น้ำสะอาด ไม้ ปลา สมุนไพร...

“ด่านชายแดนบ้านฮวก”  ก่อนและหลังการเปิดด่านผ่านแดนถาวร

“ด่านชายแดนบ้านฮวก” ก่อนและหลังการเปิดด่านผ่านแดนถาวร

  “ก่อนเป็นด่านถาวร” ด่านชายแดนบ้านฮวก-กิ่วหก อ.ภูซาง จ.พะเยา มีอาณาเขตติดกับแขวงไชยะบุรี สปป.ลาว ได้มีการทำข้อตกลงระหว่างจังหวัดพะเยากับแขวงไชยะบุรี สปป.ลาว ณ จุดผ่อนปรนชายแดนไทย–สปป.ลาว โดยกำหนดให้ด่านบ้านฮวก ให้เป็น “ด่านผ่อนปรน” เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2536 ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์หลักทางด้านมนุษยธรรม...

เงินในยุคดิจิตอล : ความแตกต่างของ e-Money และ Digital Currency

เงินในยุคดิจิตอล : ความแตกต่างของ e-Money และ Digital Currency

ผู้เขียน : พบกานต์ อาวัชนาการ ปัจจุบันเรากำลังอยู่ในยุดโลกดิจิตอลไร้พรมแดน ด้วยความแพร่หลายของอินเตอร์เน็ตและการเติบโตของ Smart Phones และ Tablets ที่มีศักยภาพการใช้งานที่หลากหลาย ส่งผลให้เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology / Financial Innovation) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า FinTech ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดตามไปด้วยเช่นกัน...

วีถีมังกร ตอนที่ 4 ตลาดค้าขายสินค้าออนไลน์ (Online marketplace)

วีถีมังกร ตอนที่ 4 ตลาดค้าขายสินค้าออนไลน์ (Online marketplace)

Alibaba เป็นยักษ์ใหญ่ที่ถือส่วนแบ่งของตลาดค้าขายสินค้าออนไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Commerce) ของประเทศจีน ซึ่งกลุ่ม Alibaba ได้เข้ามาในตลาดค้าขายสินค้าออนไลน์ทั้ง Business to Business (B2B), Consumer to Consumer (C2C), Business to Consumer...