Policy Brief

นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของจีนและแนวนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของจีน

นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของจีนและแนวนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของจีน

ในรายงานชิ้นนี้ได้ศึกษาละวิเคราะห์นโยบายระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนแนวนโยบายระหว่างประเทศไทยและจีนที่เป็นกลไกขับเคลื่อนให้เกิดพัฒนาตลอดช่วงที่ผ่านมา ทั้งในด้านของการค้า (Trade) การลงทุน (Investment) และการให้ความช่วยเหลือ (Aid) โดยได้ทำการศึกษาทั้งประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอินโดแปซิฟิก

ความพร้อมต่อการเข้ามารถไฟรางคู่สายเด่นชัย-เชียงของ

ความพร้อมต่อการเข้ามารถไฟรางคู่สายเด่นชัย-เชียงของ

รายงานชิ้นนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อสำรวจมุมมองของภาคส่วนต่างๆในแต่ละจังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดแพร่ ลำปาง และพะเยา ในด้านของโอกาสทางเศรษฐกิจ ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนโครงสร้างเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ และระบบขนส่งภายในพื้นที่ โดยการวางแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งควรควบคู่ไปกับการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด เพื่อไม่ให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง และขาดเป้าหมายที่ชัดเจน ตลอดจนการป้องกันให้เกิดผลกระทบภายนอกเชิงลบอย่างน้อยที่สุด ทางสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์จึงได้ทำการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัดแพร่ และลำปาง ซึ่งเป็น 2 ใน 4...

การยกระดับนวัตกรรมเชียงราย (๑) : ศูนย์ปราชญ์เกษตรแม่สาย

การยกระดับนวัตกรรมเชียงราย (๑) : ศูนย์ปราชญ์เกษตรแม่สาย

  ความเป็นมาของศูนย์ปราชญ์เกษตรแม่สาย ตั้งแต่เข้ายุคของการผลิตสินค้าเกษตรแบบขนานใหญ่ (mass production) เกษตรกรต้องประสบกับปัญหาภาวะหนี้สินเรื้อรังที่มาจากการกู้ยืมเพื่อไปซื้อยาฆ่าแมลง และสารเคมี เพื่อลดระยะเวลาในการทำเกษตรแบบดั้งเดิม และทำให้สามารถผลิตพืชผลได้สูงขึ้น แต่ทำให้ต้นทุนสูงด้วยเช่นกัน ในความเป็นจริง ภาครัฐก็พยายามออกนโยบายมามากมาย เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร หากแต่มีการใช้อย่างขาดประสบการณ์ และความรู้ที่แท้จริง คุณพรรณพิมล และคุณผ่าน ปันคำ เป็นคนในตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย...

เชียงรายกับช่องว่างความเหลื่อมล้ำของผลลัพธ์ทางการศึกษา

เชียงรายกับช่องว่างความเหลื่อมล้ำของผลลัพธ์ทางการศึกษา

  อะไรคือความเหลื่อมล้ำของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา? ปัญหาของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสามารถมองออกได้หลากหลายประเด็น ทั้งในด้านของโอกาสในการเรียน ความคุณภาพทางการศึกษา หรือแม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนก็ตาม ทำให้การศึกษาลักษณะของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาต้องมีการกรอบที่ชัดเจนอย่างมาก โดยหากมองลึกลงไปในด้านของความเหลื่อมล้ำของผลลัพธ์ หรือผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หรือที่เรียกกันว่า ‘คะแนนสอบ’ อย่างไรก็ตามคะแนนสอบในแต่ละโรงเรียน ย่อมมีมาตรฐานที่แตกต่างกันไป จึงทำให้เกิดในสิ่งที่เรียกว่า ‘ข้อสอบมาตรฐาน’ ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการชี้วัดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งข้อสอบมาตรฐานที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ PISA ย่อมาจาก...

การศึกษาสถานการณ์แรงงานเมียนมาในปัจจุบัน กรณีศึกษา : จังหวัดเชียงราย

การศึกษาสถานการณ์แรงงานเมียนมาในปัจจุบัน กรณีศึกษา : จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งสปป.ลาวและเมียนมา ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมามีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมากอพยพเข้ามาทำงานในไทยโดยผ่านทางจังหวัดเชียงรายเข้าไปสู่เมืองสำคัญ อย่างเช่น เชียงใหม่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และบางส่วนทำงานอยู่ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าแรงงานต่างด้าวเหล่านี้เป็นแรงงานหลักที่สำคัญในอุตสาหกรรมหลักของไทยทั้งการก่อสร้าง การแปรรูปอาหาร และการประมง เป็นต้น ซึ่งในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายทั้งในประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงในระดับโลกที่อาจส่งผลกระทบถึงการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นกับภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้...

Copy link
Powered by Social Snap