นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของจีนและแนวนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของจีน

ในรายงานชิ้นนี้ได้ศึกษาละวิเคราะห์นโยบายระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนแนวนโยบายระหว่างประเทศไทยและจีนที่เป็นกลไกขับเคลื่อนให้เกิดพัฒนาตลอดช่วงที่ผ่านมา ทั้งในด้านของการค้า (Trade) การลงทุน (Investment) และการให้ความช่วยเหลือ (Aid) โดยได้ทำการศึกษาทั้งประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอินโดแปซิฟิก

Share via
Copy link
Powered by Social Snap