ความพร้อมต่อการเข้ามารถไฟรางคู่สายเด่นชัย-เชียงของ

รายงานชิ้นนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อสำรวจมุมมองของภาคส่วนต่างๆในแต่ละจังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดแพร่ ลำปาง และพะเยา ในด้านของโอกาสทางเศรษฐกิจ ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนโครงสร้างเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ และระบบขนส่งภายในพื้นที่ โดยการวางแผนพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งควรควบคู่ไปกับการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด เพื่อไม่ให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง และขาดเป้าหมายที่ชัดเจน ตลอดจนการป้องกันให้เกิดผลกระทบภายนอกเชิงลบอย่างน้อยที่สุด ทางสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์จึงได้ทำการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัดแพร่ และลำปาง ซึ่งเป็น 2 ใน 4 พื้นที่ที่มีเส้นทางรถไฟตัดผ่าน

Share via
Copy link
Powered by Social Snap