Working Paper

Assessing Japanese Monetary Policy through Structural Bayesian VAR with time-varying parameters

Assessing Japanese Monetary Policy through Structural Bayesian VAR with time-varying parameters

Paponpat Taveeapiradeecharoen.   ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่ผ่านมา ประเทศญี่ปุ่นเผชิญปัญหาสภาวะเงินฝืด (Deflation) โดยจากภาพข้างต้นจะพบว่า ระดับเงินเฟ้ออยู่ระหว่าง 0% บวกลบที่ 3% ด้วยเหตุนี้เองเป็นแรงกระตุ้นให้นักเศรษฐศาสตร์ในประเทศญี่ปุ่นเองตื่นตัว และตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวว่า โดยจากการวิเคราะห์ในช่วงก่อนหน้านี้พบว่า มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดสภาวะเงินฝืดเรื้อรัง (Long-term deflation)...

ความเหลื่อมล้ำของผลลัพธ์ทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดนอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ความเหลื่อมล้ำของผลลัพธ์ทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดนอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

บทความนี้ได้ทำการศึกษาความเหลื่อมล้ำของผลลัพธ์ทางการศึกษาของพื้นที่ชายเดนอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในระดับมัธยมศึกษา ทั้งในระดับของความเหลื่อมล้ำของผลลัพธ์ทางการศึกษาภายใน และระหว่างโรงเรียน ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำมองผ่านมิติของลักษณะส่วนบุคคลของนักเรียน พื้นฐานทางครอบครัว และลักษณะของโรงเรียน โดยทำการรวบรวมข้อมูลทั้งในรูปแบบของข้อมูลทุติยภูมิ การเก็บแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อนำมาวิเคราะห์เชิงปริมาณ และคุณภาพ ซึ่งในการวิเคราะห์ระดับความเหลื่อมล้ำใช้วิธีการคำนวณสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) ส่วนของศึกษหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุ (Multiple Linear Regression)...

1416840090-17-o

ความสัมพันธ์ของการขยายตัวของค้าชายแดนและการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย

การค้าชายแดนเริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในความเป็นจริงแล้วการค้าชายแดนเป็นการค้าระดับเล็กที่เป็นรูปแบบของการค้าภายในพื้นที่ระหว่างชาวบ้านของฝั่งไทย และประเทศเพื่อนบ้าน หากแต่ปัจจุบันการค้าชายแดนถูกมองในมุมที่กว้างขวางมากขึ้น จากที่เคยเน้นในการส่งออก และนำเข้าสินค้ากับประเทศที่มีแนวชายแดนเชื่อมต่อกัน เริ่มที่จะเชื่อมโยงไปยังการค้ากับประเทศที่สาม ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของกระแสโลกาภิวัตน์ ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของทุน แรงงาน สินค้า และทรัพยากรระหว่างประเทศมากขึ้น ทั้งนี้ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญอย่าง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) เป็นความร่วมมือของ 6 ประเทศ ได้แก่...

image4

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนต่อการค้าการลงทุนไทย

การค้าระหว่างประเทศ (International Trade) และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment) ถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เช่นเดียวกันกับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการนำเข้า-ส่งออก และการเคลื่อนย้ายเงินทุนในการลงทุนระหว่างประเทศ เนื่องจากเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่สำคัญเพราะประเทศต่างๆในโลกมีระบบเงินตราที่แตกต่างกัน จึงทำให้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศถูกพัฒนาขึ้นมาเพราะหากไม่ทราบอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างระหว่างประเทศจะทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบราคาระหว่างประเทศได้ ทั้งนี้การที่ค่าเงินหรืออัตราแลกเปลี่ยนอ่อนค่าหรือแข็งค่านั้นจะมีผลต่อการแข่งขันและความได้เปรียบเชิงการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้นอัตราแลกเปลี่ยนจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เพราะอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange rate) คือ ราคาของหน่วยหนึ่งของเงินตราต่างประเทศเมื่อคิดเป็นเงินตราในประเทศ การค้าของไทยกับจีนในช่วงแรกค่อนข้างจำกัด...

thailand-1

ปัจจัยเชิงสถาบันกับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย

บทความนี้เน้นศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสถาบันต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย โดยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิแบบ Panel data ตั้งแต่ปีค.ศ. 2005-2015 และทำการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐมิติที่เรียกว่า Panel data model analysis ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยเชิงสถาบันที่มีความสัมพันธ์กับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทยในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ คุณภาพของมาตรการควบคุมของประเทศผู้รับการลงทุนและประเทศผู้ลงทุน ผลที่ได้จากการศึกษานี้ สามารถใช้ในการวางแผนดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทยต่อไป