Working Paper

การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อสุขภาพจาก มลภาวะหมอกควัน (PM10, PM2.5) ในจังหวัดเชียงราย

การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อสุขภาพจาก มลภาวะหมอกควัน (PM10, PM2.5) ในจังหวัดเชียงราย

ปัจจุบันปัญหามลภาวะทางอากาศถือเป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาหมอกควัน (Smog) เป็นปัญหาที่คู่กับจังหวัดเชียงราย รวมทั้งจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือตอนบน ซึ่งจะประสบปัญหาหมอกควันในช่วงเดือนธันวาคม-เมษายน ของทุกปี ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ โดยจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจ หรืออาจนำไปสู่โรคมะเร็งในระยะยาว (ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา, 2555) ส่วนใหญ่สาเหตุหลักเกิดจากการเผาในที่โล่งและไฟไหม้ป่า (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) นอกจากนี้ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนจึงได้รับผลกระทบมลภาวะหมอกควันข้ามแดน...

ความเชื่อมโยงทางการค้า-การลงทุน-ความช่วยเหลือของจีนต่อ การเติบโตทางเศรษฐกิจของอินโดจีน

ความเชื่อมโยงทางการค้า-การลงทุน-ความช่วยเหลือของจีนต่อ การเติบโตทางเศรษฐกิจของอินโดจีน

ณัฐพรพรรณ อุตมา, พรพินันท์ ยี่รงค์   บทคัดย่อ บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการค้าระหว่างประเทศจีนและอินโดจีน การลงทุนจากจีนในอินโดจีน การให้ความช่วยเหลือของจีนกับอินโดจีน และการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอินโดจีน โดยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิแบบ Panel data ตั้งแต่ปีพ.ศ.2550-2560 และทำการวิเคราะห์โดยใช้การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผล (Granger causality test) ผลการศึกษาพบว่า การให้ความช่วยเหลือของจีนมีความสัมพันธ์กับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอินโดจีนในทิศทางเดียวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ...

การค้าชายแดนในบริบทของระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้

การค้าชายแดนในบริบทของระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้

ณัฐพรพรรณ อุตมา, พบกานต์ อาวัชนาการ, สิทธิชาติ สมตา   บทคัดย่อ บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงประโยชน์ทางการค้าจากการเกิดขึ้นของระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ไม่ว่าจะเป็นการขยายขนาดการค้า การสร้างการค้าหรือเพิ่มพูนทางการค้า และการเบี่ยงเบนทางการค้า โดยเปรียบเทียบการค้าชายแดนและข้ามแดนบริเวณด่านชายแดนจังหวัดเชียงรายกับการค้าชายแดนนอกด่านชายแดนจังหวัดเชียงราย พบว่า การค้าชายแดนของจังหวัดเชียงรายในบริบทของระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ทำให้เกิดการเติบโตทางการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านทางด้านการส่งออกมากกว่าการนำเข้า นอกจากนี้ด่านชายแดนจังหวัดเชียงรายมีการสร้างการค้าและการเบี่ยงเบนทางการค้าระหว่างเมียนมา สปป.ลาว และจีนตอนใต้ เพื่อที่จะขยายการค้าชายแดนของจังหวัดเชียงรายให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นการสร้างการค้า...

การถอดบทเรียน  “ระเบียงเศรษฐกิจ R3 เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจชายแดน”

การถอดบทเรียน “ระเบียงเศรษฐกิจ R3 เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจชายแดน”

มัลลิกา จันต๊ะคาด, สิทธิชาติ สมตา, พรพินันท์ ยี่รงค์ บทคัดย่อ รายงานการศึกษาการถอดบทเรียนระเบียงเศรษฐกิจ R3 เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจชายแดน นอกจากการสำรวจเส้นทาง R3A และ R3B ได้เชื่อมต่อไปถึงวงกลมเศรษฐกิจล้านช้าง-ล้านนาตะวันออก ซึ่งกำลังจะมีการเกิดขึ้นของเส้นทางรถไฟลาว-จีน เพื่อเสนอแนะแนวทางให้รัฐบาลไทยสามารถเข้าไปสร้างความร่วมมือในระดับจังหวัด หรือผู้ประกอบการไทยเห็นถึงโอกาสในการเข้าไปลงทุนในพื้นที่ต่างๆตามเส้นทางเศรษฐกิจ จากการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยว พบว่าเส้นทาง...

ทิศทางการค้าและความได้เปรียบทางการค้าชายแดนกับประเทศจีน

ทิศทางการค้าและความได้เปรียบทางการค้าชายแดนกับประเทศจีน

มัลลิกา จันต๊ะคาด, พรพินันท์ ยี่รงค์ บทคัดย่อ (Abstract) งานศึกษาชิ้นนี้ได้ทำการวิเคราะห์ความได้เปรียบในการส่งออกสินค้าของชายแดนไทยไปประเทศจีนทางตอนใต้ และแนวโน้มของการค้าภายในอุตสาหกรรมของการค้าชายแดนกับประเทศจีนที่เกิดขึ้นระหว่างปีพ.ศ. 2550-2561 เพื่อทำให้เห็นถึงความได้เปรียบของความสามารถในการส่งออก ตลอดจนการทิศทางการค้าและการเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิตจากอดีตจนถึงปัจจุบันของการค้าชายแดนไทยกับจีนในช่วงที่ผ่านมา โดยจากการศึกษาพบว่าความได้เปรียบในการส่งออกไปจีนตอนใต้ของทุกด่าน ซึ่งในแต่ละด่านมีความได้เปรียบในการส่งออกแตกต่างกันไป โดยด่านที่มีการค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกันมีเพียงแค่ ด่านมุกดาหาร และเชียงของ ในการส่งออกและนำเข้าสินค้าประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ แนวโน้มของทั้งความได้เปรียบในการส่งออก และการค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกันมีแนวโน้มสูงขึ้นตามการขยายตัวของมูลค่าทางการค้า...

Copy link
Powered by Social Snap