ความเชื่อมโยงทางการค้า-การลงทุน-ความช่วยเหลือของจีนต่อ การเติบโตทางเศรษฐกิจของอินโดจีน

ณัฐพรพรรณ อุตมา, พรพินันท์ ยี่รงค์

 

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการค้าระหว่างประเทศจีนและอินโดจีน การลงทุนจากจีนในอินโดจีน การให้ความช่วยเหลือของจีนกับอินโดจีน และการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอินโดจีน โดยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิแบบ Panel data ตั้งแต่ปีพ.ศ.2550-2560 และทำการวิเคราะห์โดยใช้การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผล (Granger causality test) ผลการศึกษาพบว่า การให้ความช่วยเหลือของจีนมีความสัมพันธ์กับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอินโดจีนในทิศทางเดียวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ขณะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอินโดจีนมีความสัมพันธ์กับการลงทุนจากจีนในอินโดจีนในทิศทางเดียวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ บทบาทของจีนในภูมิภาคอินโดจีนด้านการลงทุนไม่ว่าในรูปแบบการลงทุนโดยตรงหรือการลงทุนผ่านการให้ความช่วยเหลือทางการเงินล้วนมีผลต่อการเชื่อมโยงกับการเติบโตทางเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศอินโดจีน

 

สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

Share via
Copy link
Powered by Social Snap