การค้าชายแดนในบริบทของระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้

ณัฐพรพรรณ อุตมา, พบกานต์ อาวัชนาการ, สิทธิชาติ สมตา

 

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงประโยชน์ทางการค้าจากการเกิดขึ้นของระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ไม่ว่าจะเป็นการขยายขนาดการค้า การสร้างการค้าหรือเพิ่มพูนทางการค้า และการเบี่ยงเบนทางการค้า โดยเปรียบเทียบการค้าชายแดนและข้ามแดนบริเวณด่านชายแดนจังหวัดเชียงรายกับการค้าชายแดนนอกด่านชายแดนจังหวัดเชียงราย พบว่า การค้าชายแดนของจังหวัดเชียงรายในบริบทของระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ทำให้เกิดการเติบโตทางการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านทางด้านการส่งออกมากกว่าการนำเข้า นอกจากนี้ด่านชายแดนจังหวัดเชียงรายมีการสร้างการค้าและการเบี่ยงเบนทางการค้าระหว่างเมียนมา สปป.ลาว และจีนตอนใต้ เพื่อที่จะขยายการค้าชายแดนของจังหวัดเชียงรายให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นการสร้างการค้า มากกว่านี้ ในอนาคตควรเน้นการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade facilitation) รวมถึงความร่วมมือกันแก้ไขปัญหาภายในประเทศเพื่อนบ้านที่มีผลต่อการขนส่งสินค้าไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมและชนกลุ่มน้อย เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ทางการค้าสูงที่สุด

สามารถดาวน์โหลดฉบับเต็มได้ ที่นี่

Share via
Copy link
Powered by Social Snap