Posts by obels office_obels

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวตามเส้นทาง R3A

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวตามเส้นทาง R3A

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 สำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (OBELS MFU) ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวตามเส้นทาง R3A ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ณ หัองริมกกสำนักงานอธิการบดี (ตึก AD) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมหารือ ดังนี้...

ร่วมต้อนรับคณะนักลงทุนต่างชาติจาก CLSA Securities และประชุมหารือโอกาสการลงทุนในจังหวัดเชียงรายกับสำนักงานจังหวัดเชียงราย

ร่วมต้อนรับคณะนักลงทุนต่างชาติจาก CLSA Securities และประชุมหารือโอกาสการลงทุนในจังหวัดเชียงรายกับสำนักงานจังหวัดเชียงราย

ดร.ฉัตรฤดี จองสุริยภาส คณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพร้อมทีมนักวิจัยจากสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ (Office of Border Economy and Logistics Study: OBELS) ดร.สุเทพ นิ่มสาย และอาจารย์ธิดารัตน์ บัวดาบทิพย์ ได้ร่วมต้อนรับคณะจาก CLSA Securities โดยมีนักลงทุนต่างชาติ...

เข้าสัมภาษณ์ “ครูตี๋” นิวัฒน์ ร้อยแก้ว

เข้าสัมภาษณ์ “ครูตี๋” นิวัฒน์ ร้อยแก้ว

เมื่อวันอังคาร ที่ 22 เมษายน 2557 ทีมวิจัยจากสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้สัมภาษณ์และขอความคิดเห็น คุณนิวัฒน์ ร้อยแก้ว หรือครูตี๋ หัวหน้าเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงล้านนา เกี่ยวกับ “การลงทุนในอำเภอเชียงของ” เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบในโครงการวิจัยนโยบายส่งเสริมการลงทุนชายแดน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ณ จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชนคนลุ่มน้ำของ...

เข้าสัมภาษณ์และขอข้อมูลโครงการนาคราชนคร จาก ดร.เหมโชค สิงห์สมบุญ

เข้าสัมภาษณ์และขอข้อมูลโครงการนาคราชนคร จาก ดร.เหมโชค สิงห์สมบุญ

เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 เมษายน 2557 ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส คณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และทีมวิจัยจากสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้สัมภาษณ์และขอข้อมูล ดร.เหมโชค สิงห์สมบุญ รองประธานโครงการนาคราชนคร เกี่ยวกับ “การลงทุนในอำเภอเชียงของ” เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบในโครงการวิจัยนโยบายส่งเสริมการลงทุนชายแดน อำเภอเชียงของ...

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการ BIMSTEC ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการ BIMSTEC ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย

เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2557 ผ่านมา ผศ. ดร. แสงจันทร์ กันตะบุตร, ดร. สุเทพ นิ่มสาย, อาจารย์กฤช สิทธิวางค์กูล และทีมวิจัย ได้เดินทางจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการ BIMSTEC ณ...

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการวิจัย “การจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มโอกาสส่งออกไข่ไก่ไทย”

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการวิจัย “การจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มโอกาสส่งออกไข่ไก่ไทย”

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557 ถึง 5 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา อาจารย์ณรัฐ หัสชู อาจารย์ภัทรพร กัลยา อาจารย์พรวศิน ศิริสวัสดิ์ อาจารย์นภัส ถิรวายามกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ และนางสาวจีรนันท์ รุ่งเรือง...

แม่สาย เชียงแสน เชียงของ…เมืองชายแดนเกิดใหม่แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน

แม่สาย เชียงแสน เชียงของ…เมืองชายแดนเกิดใหม่แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน

การติดตามความเคลื่อนไหวของภาวะเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดเชียงราย อันเนื่องมาจากการการเปลี่ยนแปลงบริบทของเมืองชายแดน ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จำเป็นต้องทำการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง และนำผลการศึกษามาใช้เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองชายแดนแม่สาย เชียงแสน และเชียงของ ถือว่าเป็นเมืองชายแดนเกิดใหม่แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนที่สำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงราย บทความนี้จึงได้เรียบเรียงข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการพัฒนาเมืองชายแดนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ “เมืองชายแดนเกิดใหม่แห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน” เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในอนาคต แนวทางการกำหนดนโยบายและทิศทางการปรับตัวเชิงรุกและเชิงรับของชุมชนและสังคมของเมืองชายแดนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงบริบททางเมืองชายแดนต่อไป

แนวโน้มนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายในอนาคต

แนวโน้มนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายแดนเชียงของที่มาพร้อมกับพลวัตของการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีนว่าด้วยเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน และการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้เชียงของกลายเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถเชื่อมต่อกับประเทศต่างๆ ที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน มีการเติบโตของการค้าสินค้าและบริการข้ามพรมแดน รวมทั้งมีการขยายตัวของการเคลื่อนย้ายทรัพยากรการผลิต แรงงาน และเงินทุนข้ามพรมแดน และแม้ว่าพลวัตเศรษฐกิจชายแดนดังกล่าว ทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะที่ผ่านมา แต่ก็อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสังคม วัฒนธรรม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของเมืองเชียงของได้เช่นเดียวกัน จากเหตุผลดังกล่าว ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเชียงของอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน “หนึ่งเมืองสองแบบ” จึงได้ถือกำเนิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของประชาชนคนชาวเชียงของ...

งานมอบรางวัลวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ สำหรับวิทยานิพนธ์ เพื่อคนจนและความเป็นธรรม ปีที่ 4

งานมอบรางวัลวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ สำหรับวิทยานิพนธ์ เพื่อคนจนและความเป็นธรรม ปีที่ 4

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 อาจารย์ปฐมพงศ์ มโนหาญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมงานมอบรางวัลวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ สำหรับวิทยานิพนธ์ เพื่อคนจนและความเป็นธรรม ปีที่ 4 ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์...

การติดตามสถานการณ์การลงทุนของจังหวัดเชียงรายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

การติดตามสถานการณ์การลงทุนของจังหวัดเชียงรายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

การลงทุนในจังหวัดเชียงรายจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก ในอดีตประชาชนจังหวัดเชียงรายมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ต่อมาเมื่อมีการใช้นโยบายเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าในปี 2532 ทำให้จังหวัดเชียงรายได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เนื่องมาจากจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ชายแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีพื้นที่ติดกับชายแดนเพื่อนบ้านทั้งหมด 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ ผลจากนโยบายดังกล่าวทำให้เกิดประตูเศรษฐกิจ (Gateway) ของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านขึ้น ส่งผลให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจบริเวณชายแดนและเป็นการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้แก่จังหวัดเชียงรายด้วยเช่นกัน และที่สำคัญรัฐบาลมีมติเห็นชอบให้อำเภอเชียงของจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีการส่งเสริมการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมในด้านของสิทธิประโยชน์ทางภาษี สิทธิประโยชน์ที่มิใช่ภาษี และมาตรการการลงทุนต่างๆ...

1 16 17 18 19 20