Book

OBELS Outlook 2019

OBELS Outlook 2019

– ส่วนที่ 1 ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด – สถานการณ์เศรษฐกิจจังหวัดเชียงรายปีพ.ศ. 2562 …… – ส่วนที่ 2 บทวิเคราะห์เศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาชายแดน – การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อสุขภาพจากมลภาวะหมอกควันในจังหวัดเชียงราย สิทธิชาติ สมตา / มัลลิกา จันต๊ะคาด  …… –...

OBELS OUTLOOK 2018

OBELS OUTLOOK 2018

สำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ (หรือ โอเบลส์) ได้จัดทำเอกสาร OBELS OUTLOOK 2018 ขึ้น เพื่อรวบรวมข่าวสารงานวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจภูมิภาคและชายแดนระหว่างปีพ.ศ. 2561 ประกอบด้วย Border economic review เน้นงานวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายที่ทันต่อเหตุการณ์ Working paper เป็นงานวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและเมืองชายแดน รวมทั้งแง่คิดและมุมมองระยะยาวที่มีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและธุรกิจ Insight...

แนวทางการพัฒนาธุรกิจเมกะเทรนด์ ด้านสุขภาพของพื้นที่ชายแดน กรณีศึกษาอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

แนวทางการพัฒนาธุรกิจเมกะเทรนด์ ด้านสุขภาพของพื้นที่ชายแดน กรณีศึกษาอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ปัจจุบันประเทศต่างๆ ในโลกได้เข้าสู่ยุคที่เมกะเทรนด์ (Megatrend) มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน การดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เมกะเทรนด์ที่เป็นแรงผลักดันในการขับเคลื่อน   การพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบด้วย เทรนด์สังคมเมือง เทรนด์เพื่อสุขภาพ  เทรนด์สังคมสูงวัย เทรนด์ Tech Startup และเทรนด์สังคมไร้เงินสด ทั้งนี้ พื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่  ที่มีความเป็นพลวัตตามการเปลี่ยนแปลงบริบทของเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน...

OBELS Outlook 2017

OBELS Outlook 2017

สำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ (หรือ โอเบลส์) ได้จัดทำเอกสาร OBELS OUTLOOK 2017 ขึ้น เพื่อรวบรวมและนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยในระหว่างปีพ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงราย กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และกลุ่มประเทศอาเซียน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก   link หนังสือฉบับเต็ม : https://issuu.com/obels/docs/obels_outlook2017  ...

ดัชนีชี้วัดทางสิ่งแวดล้อมเศรษฐสังคมชายแดน : การค้าการลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงาน และมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม

ดัชนีชี้วัดทางสิ่งแวดล้อมเศรษฐสังคมชายแดน : การค้าการลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงาน และมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม

การขยายตัวของกระแสภูมิภาคาภิวัตน์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ผนวกกับปัจจัยแวดล้อมภายนอกประเทศ อาทิ วิกฤตเศรษฐกิจยุโรป การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก การปฏิรูปบรรทัดฐานทางเศรษฐกิจของจีน (New Normal) รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) ส่งผลให้ภาคการค้าระหว่างประเทศของไทยหดตัวลงอย่างมาก ในทางกลับกัน การค้าชายแดนและการค้าข้ามแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านกลับมีอัตราการเติบโต สูงขึ้น การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นการค้าสินค้าและบริการข้ามแดน การลงทุนชายแดน และการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามแดน...

Copy link
Powered by Social Snap