OBELS Outlook 2019

– ส่วนที่ 1 ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด

สถานการณ์เศรษฐกิจจังหวัดเชียงรายปีพ.ศ. 2562

……

– ส่วนที่ 2 บทวิเคราะห์เศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาชายแดน

การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อสุขภาพจากมลภาวะหมอกควันในจังหวัดเชียงราย

สิทธิชาติ สมตา / มัลลิกา จันต๊ะคาด

 ……

– ส่วนที่ 3 จับประเด็นเศรษฐกิจชายแดน

ความพร้อมของการจัดการโลจิสติกส์ขยะเมืองชายแดนในการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ: กรณีศึกษาแม่สาย เชียงแสน เชียงของ

ณรัฐ หัสชู / พรวศิน ศิริสวัสดิ์ / ธันวา แก้วเกษ

การประเมินผลกระทบภายนอกทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของโครงการรถไฟรางคู่เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ

สิทธิชาติ สมตา / ณัฐพรพรรณ อุตมา

การประเมินดัชนีชี้วัดศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนตามแนวรถไฟรางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ

พรพินันท์ ยี่รงค์ / ณัฐพรพรรณ อุตมา

……

– ส่วนที่ 4 แนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค –

โยบายเศรษฐกิจของประเทศไทยภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของจีน

ณัฐพรพรรณ อุตมา และคณะ

ถอดบทเรียนการพัฒนาเมืองตามเส้นทางรถไฟเด่นชัย-เชียงของ

พรพินันท์ ยี่รงค์ / ณัฐพรพรรณ อุตมา

……

– ส่วนที่ 5 บทความพิเศษ –

งานในโลกอนาคตจากมุมมองเพศภาวะ

ร่มเย็น โกไศยกานนท์

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย: นโยบายเพ้อฝันหรือศักยภาพที่ยังไม่ถูกค้นพบ

มัลลิกา จันต๊ะคาด

แนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรจังหวัดเชียงราย

นิตยา บัตรวิเศษ / อภิสรา บวรสุทธิมนตรี / นันทนัช วันไชยธนวงศ์

แนวทางการลงทุนในช่วงสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน

กิตติพศ ชูประสิทธิ์ / ชนิดาภา วัฒนสินธุ์

การเตรียมความพร้อมในพื้นที่กับการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

พัฒนะ พบสุภาพ / ไอมิ นาคามูรา

การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของกลุ่มคนไร้สัญชาติในประเทศไทย

ศุภกร กันธิมา / มิยูกิ ซาโต้ / อภิสม อินทรลาวัณย์

การประเมินคุณภาพข้อมูลทางประชากรสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สิทธิชาติ สมตา

หมอกควันข้ามแดนกับการท่องเที่ยวชายแดนในจังหวัดเชียงราย

พรพินันท์ ยี่รงค์

Share via
Copy link
Powered by Social Snap