แนวทางการพัฒนาธุรกิจเมกะเทรนด์ ด้านสุขภาพของพื้นที่ชายแดน กรณีศึกษาอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

mega-ปกหน้า-001

ปัจจุบันประเทศต่างๆ ในโลกได้เข้าสู่ยุคที่เมกะเทรนด์ (Megatrend) มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน การดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เมกะเทรนด์ที่เป็นแรงผลักดันในการขับเคลื่อน   การพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบด้วย เทรนด์สังคมเมือง เทรนด์เพื่อสุขภาพ  เทรนด์สังคมสูงวัย เทรนด์ Tech Startup และเทรนด์สังคมไร้เงินสด ทั้งนี้ พื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่  ที่มีความเป็นพลวัตตามการเปลี่ยนแปลงบริบทของเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน และเศรษฐกิจไทย จึงถือเป็นโอกาสของหน่วยธุรกิจในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ ด้วยศักยภาพทางพื้นที่ ทรัพยากรทางธรรมชาติ และความหลากหลายของประชากรในพื้นที่ชายแดนและการเข้ามาเยือนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พื้นที่ชายแดนอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย           จึงเป็นหนึ่งในอำเภอที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งด้านการค้าชายแดน และส่งเสริมธุรกิจตามกระแสเมกะเทรนด์ อาทิ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับเป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่เน้นสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร  เพื่อสร้างอาชีพ สร้างความยั่งยืนให้แก่ประชาชนในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียง การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคต่อธุรกิจเมกะเทรนด์ด้านสุขภาพ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาธุรกิจเมกะเทรนด์ด้านสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่ แนวทางการพัฒนาธุรกิจเมกะเทรนด์ ด้านสุขภาพของพื้นที่ชายแดน กรณีศึกษาอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap