BESE Index

รายงานภาวะเศรษฐกิจเชียงราย 2558

รายงานภาวะเศรษฐกิจเชียงราย 2558

อุปทาน การรายงานสถานการณ์ด้านอุปทานหรือการผลิตของจังหวัดเชียงรายประกอบด้วย ภาคเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และประมง ภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยว และภาคการลงทุน พบว่าผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายส่วนใหญ่ยังคงได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งที่ต่อเนื่องมาจากปีก่อน ทำให้มีการหดตัวของผลผลิต หรือมีการขยายตัวไม่มากนัก แต่สินค้าเกษตรที่มีผลผลิตสูงขึ้นอย่างมากคือ กาแฟ ที่ขยายตัวตามความต้องการของตลาด ส่วนในด้านของราคาสินค้าเกษตรโดยรวมมีการปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สัปปะรด ที่มีการถีบตัวของราคาขึ้นอย่างมาก สอดคล้องกับผลผลิตที่มีการหดตัว ในด้านของปศุสัตว์...

BESE INDEX

BESE INDEX

รายงานฉบับนี้นำเสนอเกี่ยวกับ 3 ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายประกอบด้วย การค้าชายแดน (Border Trade) การเคลื่อนย้ายแรงงาน (Labor Mobility) และปัญหาหมอกควันข้ามแดน (Haze Pollution) ในส่วนแรกคือการเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomics) และดัชนีผู้บริโภค (Consumer Price Index: CPI) ของจังหวัดเชียงราย...

Copy link
Powered by Social Snap