BESE Index

ทิศทางและแนวโน้มเศรษฐกิจชายแดนเชียงรายปี 2563

ทิศทางและแนวโน้มเศรษฐกิจชายแดนเชียงรายปี 2563

การรายงานภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายในแต่ละปี ถือว่าเป็นหนึ่งในภารกิจที่สำคัญของสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ (Office of Border Economy and Logistics Study: OBELS) ในการนำเสนอสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆที่มีความสำคัญให้มีความเท่าทัน เพื่อเตรียมพร้อมให้เกิดการการปรับตัวของทุกภาคส่วนในปัจจุบัน และอนาคต โดยข้อมูลภาวะเศรษฐกิจที่รวบรวมมา ประกอบด้วย 2 ด้านหลัก ได้แก่ (1) อุปทาน (Supply–sided)...

รายงานภาวะเศรษฐกิจเชียงราย 2558

รายงานภาวะเศรษฐกิจเชียงราย 2558

อุปทาน การรายงานสถานการณ์ด้านอุปทานหรือการผลิตของจังหวัดเชียงรายประกอบด้วย ภาคเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และประมง ภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยว และภาคการลงทุน พบว่าผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายส่วนใหญ่ยังคงได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งที่ต่อเนื่องมาจากปีก่อน ทำให้มีการหดตัวของผลผลิต หรือมีการขยายตัวไม่มากนัก แต่สินค้าเกษตรที่มีผลผลิตสูงขึ้นอย่างมากคือ กาแฟ ที่ขยายตัวตามความต้องการของตลาด ส่วนในด้านของราคาสินค้าเกษตรโดยรวมมีการปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สัปปะรด ที่มีการถีบตัวของราคาขึ้นอย่างมาก สอดคล้องกับผลผลิตที่มีการหดตัว ในด้านของปศุสัตว์...

BESE INDEX

BESE INDEX

รายงานฉบับนี้นำเสนอเกี่ยวกับ 3 ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายประกอบด้วย การค้าชายแดน (Border Trade) การเคลื่อนย้ายแรงงาน (Labor Mobility) และปัญหาหมอกควันข้ามแดน (Haze Pollution) ดังนี้ ส่วนที่ 1 คือ การเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomics) และดัชนีผู้บริโภค (Consumer...

Copy link
Powered by Social Snap