BESE INDEX

รายงานฉบับนี้นำเสนอเกี่ยวกับ 3 ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายประกอบด้วย การค้าชายแดน (Border Trade) การเคลื่อนย้ายแรงงาน (Labor Mobility) และปัญหาหมอกควันข้ามแดน (Haze Pollution) ในส่วนแรกคือการเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomics) และดัชนีผู้บริโภค (Consumer Price Index: CPI) ของจังหวัดเชียงราย ส่วนที่สองคือการรายงานสถานการณ์การค้าชายแดนของจังหวัดเชียงราย โดยแบ่งออกเป็น 3 ด่านหลัก ได้แก่ ด่านอำเภอเชียงของ ด่านอำเภอเชียงแสน และด่านอำเภอแม่สาย ส่วนที่สามคือการรายงานสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนย้ายแรงงานภายในจังหวัดเชียงราย และส่วนสุดท้ายคือการติดตามสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เน้นไปในเรื่องผลกระทบของปัญหาหมอกควันที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดเชียงราย

Share via
Copy link
Powered by Social Snap