รายงานภาวะเศรษฐกิจเชียงราย 2558

อุปทาน

การรายงานสถานการณ์ด้านอุปทานหรือการผลิตของจังหวัดเชียงรายประกอบด้วย ภาคเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และประมง ภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยว และภาคการลงทุน พบว่าผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายส่วนใหญ่ยังคงได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งที่ต่อเนื่องมาจากปีก่อน ทำให้มีการหดตัวของผลผลิต หรือมีการขยายตัวไม่มากนัก แต่สินค้าเกษตรที่มีผลผลิตสูงขึ้นอย่างมากคือ กาแฟ ที่ขยายตัวตามความต้องการของตลาด ส่วนในด้านของราคาสินค้าเกษตรโดยรวมมีการปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สัปปะรด ที่มีการถีบตัวของราคาขึ้นอย่างมาก สอดคล้องกับผลผลิตที่มีการหดตัว ในด้านของปศุสัตว์ พบว่าโคเนื้อมีปริมาณผลผลิตลดลง ไม่เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ ทำให้ราคาดีดตัวสูงขึ้นอย่างมาก ขณะที่เนื้อสุกรก็ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งที่ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำสะอาดมาเลี้ยง ทำให้ผลผลิตลดลง หากแต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ประกอบกับหมูล้นตลาดที่มาจากภายนอก กดให้ราคาเนื้อหมูลดต่ำลง ในด้านของประมง ปลานิลราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน แต่เกษตรกรมีการเพิ่มผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น ทั้งนี้ การลงทุนโดยทั่วไปและอุตสาหกรรมมีการจดทะเบียนที่ลดลง สวนทางกับภาคการท่องเที่ยวที่มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นในทุกปี

อุปสงค์

อุปสงค์ แสดงถึงสถานการณ์การบริโภคของภาคครัวเรือน และเอกชน ได้แก่ รถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ รถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ พื้นที่อนุญาตให้ก่อสร้าง ตลอดจนดัชนีผู้บริโภคที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาในตลาดโดยรวมได้เป็นอย่างดี จากสถิติในปี 2558 พบว่ายอดการจดทะเบียนรถยนต์นั่งใหม่มีการหดตัวลดลงจากปีก่อน แต่ถือว่ามีการปรับตัวที่ดีขึ้น จากที่ยอดจดทะเบียนที่มีหดมาตั้งแต่ปี 2556 เช่นเดียวกันกับยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ใหม่ก็มีการหดตัวไม่แตกต่างกัน แต่ก็มีการหดตัวน้อยลงกว่าปีก่อน คาดว่าเศรษฐกิจกำลังเริ่มที่จะฟื้นตัว ส่วนพื้นที่อนุญาตให้ก่อสร้างโดยรวมอยู่ในภาวะทรงตัว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาก ในขณะที่ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคมีการหดตัวลดลงจากปีก่อน ทำให้เป็นที่น่ากังวลว่าเศรษฐกิจยังคงฟื้นตัวไม่ค่อยดีนัก

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap