การประชุมหารือเพื่อจัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์

วันที่ 27 สิงหาคม 2556 เมื่อเวลา 13.00 – 15.00 น. ณ. ห้องประชุมแม่ข้าวต้ม อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ได้ดำเนินการจัดประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางในการจัดตั้งสำนักงานฯ  โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมหารือครั้งนี้ 2 ท่าน ซึ่งได้แก่ คุณพจณี  อรรถโรจน์ภิญโญ  ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และคุณพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานคณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจหอการค้า 10 จังหวัด โดยมีประเด็นการพิจารณาหารือเป็นลำดับดังนี้

  1. เป้าหมายหลักของสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์
  2. แนวทางการสร้างฐานข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นสากล
  3. แนวทางการวิจัยที่ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศบริเวณชายแดนและภูมิภาค
  4. แนวทางการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ
  5. แนวทางการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  6. ทิศทางและแผนการดำเนินงานระยะสั้น (พ.ศ.2557-2561) และระยะยาว (พ.ศ.2557-2566)

ทั้งนี้ การปรับแผนการจัดตั้งสำนักงานฯ และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยต่อแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยจะได้มีการดำเนินการต่อไปให้เสร็จสมบูรณ์

27aug2013

Share via
Copy link
Powered by Social Snap