การประชุมหารือเพื่อจัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ (รอบพิเศษ)

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม Business Center, Siam Kempinski Hotel Bangkok ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ (OBELS) นำโดยอาจารย์ ดร.ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์ อาจารย์ ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา และอาจารย์ ธิดารัตน์ บัวดาบทิพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้มีการจัดประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางในการจัดตั้งสำนักงานฯ (OBELS) รอบพิเศษ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมหารือพิเศษในครั้งนี้ 2 ท่าน คือ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ นักวิชาการและอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการโครงการจัดตั้งสำนักงานฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่ต้องการและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที และเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาค

ทั้งนี้การหารือเพื่อจัดตั้งสำนักงานฯ จะได้มีการจัดประชุมขึ้นอีกครั้งอย่างเป็นทางการ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2557 โดยคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากการประชุมในครั้งนี้จะได้นำเรียนแก่ทางผู้บริการมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินแผนงานการจัดตั้งสำนักงานฯ โดยสมบูรณ์ในลำดับต่อไป

18 Aug 2013 (1)

Share via
Copy link
Powered by Social Snap