นวัตกรรมการพัฒนาเมืองเวียงแก่น

เวียงแก่นเป็นหนึ่งในอำเภอชายแดนของจังหวัดเชียงราย ที่ถูกจัดว่าเป็นอำเภอที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เกษตรกรรม และการค้าชายแดน เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ภูเขา และแม่น้ำ เหมาะแก่การเพาะปลูกสินค้าเกษตร อีกทั้งมีอาณาเขตติดต่อกับเมืองห้วยทราย และห้วยปากทา แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงทำให้อำเภอเวียงแก่นมีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยว การค้าชายแดน และพืชพักผลไม้ เป็นไปตามคำขวัญของอำเภอ “เจ้าหลวงเวียงแก่น ชายแดนไทยลาว น้ำงาวพราวใส ผาไดเด่นดัง ผาตั้งเด่นนาน ส้มโอหวานทองดี”

ข้อมูลทั่วไปอำเภอเวียงแก่น ประกอบด้วย 4 ตำบล ได้แก่ 1) ตำบลม่วงยาย 2) ตำบลปอ 3) ตำบลหล่ายงาว และ 4) ตำบลท่าข้าม มีประชากรประมาณ 32,000 คน ประกอบด้วย 9 ชนเผ่า และมีจุดผ่อนปรนการค้า 2 แห่ง ได้แก่ จุดผ่อนปรนบ้านแจ่มป่อง และจุดผ่อนปรนบ้านห้วยลึก เพื่อให้ประชาชนบริเวณชายแดนสามารถติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยน ผลผลิตของตนและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ซึ่งจุดผ่อนปรนบ้านแจ่มป่อง เป็นจุดผ่อนปรนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยประชากรลาว จากเมืองห้วยทรายและเมืองปากทา จะข้ามฝั่งเพื่อมาซื้อสินค้าจากจุดผ่อนปรนทุกวันพุธ ประมาณ 1,000 กว่าคน โดยสินค้าส่วนใหญ่จะเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า และวัสดุก่อสร้าง

ด้วยศักยภาพและความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ของอำเภอเวียงแก่นได้นำไปสู่นวัตกรรมการพัฒนาเมืองเวียงแก่น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคง การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เมืองเวียงแก่นและประชาชนในพื้นที่ โดยมีการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ 1) เมืองการค้าชายแดนที่แสนคึกคัก 2) เมืองท่องเที่ยวลือชื่อ 3) เมืองหลากหลายวัฒนธรรม และ 4) เมืองมหัศจรรย์อัตลักษณ์แห่งพืชพรรณผลไม้ โดยยุทธศาสตร์ทั้ง 4 มิติ ทำให้เกิดการพัฒนาเป็นห่วงโซ่อุปทานการผลิตสินค้าและบริการของเมืองเวียงแก่น (City’s supply chain) โดยบูรณาการจุดเด่นด้านการค้า การเกษตร การท่องเที่ยว เข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้ยุทธศาสตร์นวัตกรรมการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขอบคุณรูปภาพจาก thetnm

Share via
Copy link
Powered by Social Snap