ความเหลื่อมล้ำของผลลัพธ์ทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดนอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

20170126_140103

บทความนี้ได้ทำการศึกษาความเหลื่อมล้ำของผลลัพธ์ทางการศึกษาของพื้นที่ชายเดนอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในระดับมัธยมศึกษา ทั้งในระดับของความเหลื่อมล้ำของผลลัพธ์ทางการศึกษาภายใน และระหว่างโรงเรียน ตลอดจนปัจจัยที่ส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำมองผ่านมิติของลักษณะส่วนบุคคลของนักเรียน พื้นฐานทางครอบครัว และลักษณะของโรงเรียน โดยทำการรวบรวมข้อมูลทั้งในรูปแบบของข้อมูลทุติยภูมิ การเก็บแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อนำมาวิเคราะห์เชิงปริมาณ และคุณภาพ ซึ่งในการวิเคราะห์ระดับความเหลื่อมล้ำใช้วิธีการคำนวณสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient) ส่วนของศึกษหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุ (Multiple Linear Regression) ผลการศึกษาพบว่าระดับความเหลื่อมล้ำภายในและระหว่างโรงเรียนอยู่ในระดับต่ำ กล่าวคือ มีระยะห่างของคะแนนเฉลี่ยของเด็กไม่สูงมาก ขณะที่ปัจจัยด้านตัวนักเรียน และภูมิหลังทางครอบครัวไม่ได้ส่งผลต่อคะแนนเฉลี่ยรวมของเด็กเท่ากับลักษณะความแตกต่างทางโรงเรียน ซึ่งผู้ออกนโยบาย ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาควรที่จะปรับแนวทางการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาความสามารถทางวิชาการที่เท่าเทียมกันในสังคมมากขึ้น

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap