ชาวเชียงรายคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับโครงการสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2556 โอเบลส์โพล (OBELS Poll) ที่จัดทำโดยสำนักงานเศรษฐกิจการค้าชายแดนและโลจิสติกส์ (OBELS) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เผยผลสำรวจเกี่ยวกับ “ความคิดเห็นของชาวเชียงรายต่อโครงการสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4” พบว่าชาวเชียงรายส่วนใหญ่

  • ไม่ทราบว่าสะพานดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อระหว่างอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และแขวงบ่อแก้ว สปป. ลาว และสามารถเชื่อมต่อไปยังเส้นทาง R3A ที่เชื่อมต่อระหว่าง ไทย-ลาว-จีนตอนใต้ (คุณหมิง) พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบกในแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (NSEC)
  • เชื่อมั่นว่าจะส่งผลต่อดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมในจังหวัดเชียงราย ทั้งในด้านของการลงทุน การท่องเที่ยว การนำเข้า-ส่งออกสินค้า ระบบการคมนาคมโดยรวม
  • คิดว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการในพื้นที่กับประเทศเพื่อนบ้าน การประกอบธุรกิจในจังหวัดเชียงราย และการประกอบธุรกิจของตัวเอง
  • เชื่อว่าจะสามารถทำให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดเชียงรายดีขึ้น

Share via
Copy link
Powered by Social Snap