พฤติกรรมและความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 โอเบลส์โพล (OBELS Poll) ที่จัดทำโดยสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ (OBELS) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เผยผลสำรวจเกี่ยวกับ “พฤติกรรมและความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย” พบว่า นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ต้องการที่จะเข้าไปเที่ยวในเชียงของโดยตรง และไม่คิดว่าปัญหาทางด้านการเมือง รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อการมาท่องเที่ยวในอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

Share via
Copy link
Powered by Social Snap