ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ในจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2556 โอเบลส์โพล (OBELS Poll) ที่จัดทำโดยสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เผยผลสำรวจเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ในจังหวัดเชียงราย” ผลสำรวจพบว่าประชาชนในจังหวัดเชียงรายส่วนใหญ่

  • ทราบว่าโครงการรถไฟรางคู่เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาทของรัฐบาล และมีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่าระบบรถไฟรางคู่หมายถึงการเพิ่มรางรถไฟเป็นคู่ขนานกับรางรถไฟเดิม
  • เชื่อว่าโครงการนี้จะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงรายดีขึ้น เช่นเดียวกับการมั่นใจว่าภาคธุรกิจการท่องเที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยว การค้าและการลงทุนจะมีการขยายตัวสูงขึ้น ซึ่งคาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเช่นกัน

หมายเหตุ: การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดเชียงรายเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ในจังหวัดเชียงราย สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2563 โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม ถึง 10 สิงหาคม 2556 จากกลุ่มตัวอย่าง 1,000 ราย ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

Share via
Copy link
Powered by Social Snap