ชาวเชียงรายคิดเห็นอย่างไรกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมช่วงปี 2550 -2556

วันที่ 23 ส.ค. 2556 โอเบลส์โพล (OBELS Poll) จัดทำโดยสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เผยผลสำรวจเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมช่วงปี 2550 -2556” ผลสำรวจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่

  • เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ความขัดแย้งทางการเมือง มีผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจ และการประกอบอาชีพในระดับ “มาก”
  • คิดว่ามองเห็นโอกาสในการพัฒนาทางอาชีพ และรู้สึกมีส่วนร่วมกับสังคมโลก อีกทั้งเชื่อว่าอนาคตของคนรุ่นต่อไปจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ในระดับ “มาก” เช่นเดียวกัน หลังจากผ่านช่วงของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมไป
  • ในขณะที่ ประชาชนคิดเห็นว่าคุณภาพชีวิตของตนเองจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เพียงในระดับ “ปานกลาง”


ขอบคุณรูปภาพจาก wikipedia.com

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap