เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ เป็นศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดนและโลจิสติกส์ เริ่มโครงการจัดตั้งเมื่อ ปี่ 2556 ภายใต้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเปิดบริการให้ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญแก่ประชาชนทั่วไป นักวิชาการ ภาครัฐและภาคเอกชน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเศรษฐกิจการค้าชายแดนและด้านโลจิสติกส์ โดยเฉพาะอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน อันจะนำไปสู่การยกระดับองค์ความรู้ที่เป็นฐานสำคัญ ของประเทศไทย ส่งผลต่อ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของหน่วยธุรกิจและของประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคมต่อไป

Share via
Copy link
Powered by Social Snap