สิทธิประโยชน์ทางการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงรายและชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน

malaria_greater_mekong_yourgenome

สิทธิประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงรายและประเทศเพื่อนบ้านถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการค้าชายแดนและข้ามแดน ตลอดจนนักลงทุนในพื้นที่ชายแดน หากพิจารณาลำดับความสำคัญที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจชายแดน พบว่า ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศมีความสำคัญเป็นอันดับแรก รองลงมาคือการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน

ด้วยเหตุผล 3 ประการ ประการแรก ความร่วมมือทางเศรษฐกิจมักกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ ประการที่สอง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจจะกำหนดสิทธิประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนที่เอื้อประโยชน์ให้กับประเทศสมาชิก ประเด็นที่สาม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจมักกำหนดให้ประเทศสมาชิกมีกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินธุรกิจการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

ขอบคุณรูปภาพจาก yourgenome

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap