ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมบรรยายเรื่อง “การประเมินมูลค่าบริการจากระบบนิเวศ”

เข้าร่วมบรรยายเรื่อง “การประเมินมูลค่าบริการจากระบบนิเวศ”

สำรวจพื้นที่ชายแดนอำเภอเชียงของ และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

สำรวจพื้นที่ชายแดนอำเภอเชียงของ และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

นักวิจัย  OBELS ร่วมแสดงผลงานและเสวนาในงาน “รุกตลาดโคเนื้อไทย…เรื่องที่ต้องทำ”

นักวิจัย OBELS ร่วมแสดงผลงานและเสวนาในงาน “รุกตลาดโคเนื้อไทย…เรื่องที่ต้องทำ”

ศึกษาดูงานและสำรวจพื้นที่ชายแดนอำเภอท่าลี่ และอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ศึกษาดูงานและสำรวจพื้นที่ชายแดนอำเภอท่าลี่ และอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย : ใครได้ ใครเสีย”

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย : ใครได้ ใครเสีย”

ลงพื้นที่สำรวจ/เก็บข้อมูล “การค้าและการลงทุน ความเชื่อมโยงของตลาด โซ่อุปทานและโลจิสติกส์ยางพาราไทย-สปป.ลาว-จีนตอนใต้”

ลงพื้นที่สำรวจ/เก็บข้อมูล “การค้าและการลงทุน ความเชื่อมโยงของตลาด โซ่อุปทานและโลจิสติกส์ยางพาราไทย-สปป.ลาว-จีนตอนใต้”

งานประชุมวิชาการ “The International Symposium: Next Generation ASEAN+3 Connectivity “

งานประชุมวิชาการ “The International Symposium: Next Generation ASEAN+3 Connectivity “

ปรึกษาหารือและสัมภาษณ์พิเศษ “เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย”

ปรึกษาหารือและสัมภาษณ์พิเศษ “เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย”

เข้าสัมภาษณ์เชิงลึกวิจัย “การค้าและการลงทุนของไทยในประเทศแอฟริกาใต้”

เข้าสัมภาษณ์เชิงลึกวิจัย “การค้าและการลงทุนของไทยในประเทศแอฟริกาใต้”

เข้าร่วมนำเสนอรายงานวิจัยชุดโครงการ การจัดการพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงรายและแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว

เข้าร่วมนำเสนอรายงานวิจัยชุดโครงการ การจัดการพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงรายและแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว

1 2 3 4 5 8