VACANA
School of Liberal Arts
Mae Fah Luang University

ISSN: 2287-0903

 

พยัญชนะกักภาษาไทยกับการผันแปรของระดับความก้อง: นัยยะต่อการแพร่ละอองลอย

ก้องเวหา อินทรนุช, ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์

Abstract


บทคัดย่อ

     บทความนี้ศึกษาการแปรของระดับความก้องในการออกเสียงพยัญชนะกักภาษาไทยซึ่งเชื่อมโยงกับการแพร่อนุภาคขณะพูดที่สัมพันธ์กับการแพร่ระบาดของเชื้อโรค เก็บข้อมูลจากผู้พูดภาษาไทยกรุงเทพฯ ทั้งเพศชายและหญิง รวมทั้งหมด 10 คน รายการคำประกอบด้วยคำที่มีเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงกักภาษาไทยจำนวน 8 หน่วยเสียง (/b/,/d/,/p/,/t/,/k/,/ph/,/th/,/kh/) ที่ตามด้วยสระขอบ (/i:/,/a:/,/u:/) ในสัทบริบท 2 แบบ คือ ตำแหน่งระหว่างสระ (CV._V) และตำแหน่งนำหน้าสระ (CVC._V) ที่ปรากฏในกรอบประโยค บันทึกเสียงรายการคำ 3 ครั้ง รวมคำทดสอบทั้งหมด 2,880 คำ ผลการศึกษาพบว่า ระดับความก้องของพยัญชนะกักในแต่ละสัทบริบทมีความต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในรูปแบบเดียวกัน คือ พยัญชนะกักก้อง > พยัญชนะกักไม่ก้องพ่นลม > พยัญชนะกักไม่ก้องไม่พ่นลม ในส่วนของตำแหน่งฐานกรณ์และสระไม่พบความต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติแต่มีแนวโน้มของการแปรตามความสูงของสระ เมื่อเปรียบระหว่างสัทบริบทพบว่าตำแหน่งระหว่างสระมีระดับความก้องมากกว่าตำแหน่งนำหน้าสระซึ่งต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ จากข้อค้นพบในอดีตเกี่ยวกับบทบาทของความก้องในฐานะตัวแปรในการผลิตละอองลอย ผลการศึกษาครั้งนี้จึงชี้ให้เห็นการไล่แนวโน้มของอัตราการแพร่ละอองลอยที่แปรตามระดับความก้องของพยัญชนะกักและสัทบริบทในกรณีของภาษาไทย

Abstract

     This article studied the variability of voicing degrees in Thai plosive consonants production related to aerosol spreading during speech which causes transmission of virus. The recordings were collected from both male and female Bangkok Thai speakers, in total 10 persons. The wordlist comprised words with initial plosive consonants in Thai (/b/,/d/,/p/,/t/,/k/,/ph/,/th/,/kh/) preceding 3 peripheral vowels (/i:/,/a:/,/u:/) embedded in phonetic contexts, that is the intervocalic context (CV._V) and the prevocalic context (CVC._V). Each word was recorded 3 times in the frame sentence, in total 2,880 tokens. The result showed that voicing degrees of plosive consonants in each phonetic context were statistically different manifesting the same order, that is voiced > voiceless aspirated > voiceless unaspirated. There were no significant effects of place of articulation and vowels, but high vowels tended to be more voiced. By comparing the tokens between phonetic contexts, the effect revealed statistically significant difference, that is the intervocalic context triggered more voicing degrees than the prevocalic context. As voicing is the mechanism of aerosol production based on the previous literature, this study suggests that the tendency of aerosol emission rates arranged in order are positively co-related with the voicing degrees of the plosive consonants and the phoneticcontexts in case of the Thai language.

 


Keywords


ระดับความก้อง; ละอองลอย; พยัญชนะกัก; สัทบริบท

Full Text:

PDF

References


ตามใจ อวิรุทธิโยธิน. (2554). ช่วงเวลาเริ่มเสียงก้องของพยัญชนะกักในภาษาไทยมาตรฐานสำเนียงใต้และภาษาไทยมาตรฐาน. Journal of Language and Culture, 30(1), 27-45.

พัทธนันท์ หาญชาญเวช. (2562). การแปรทางกลสัทศาสตร์ของช่วงเวลาเริ่มเสียงก้องของพยัญชนะกัก

ในภาษาไทยที่พูดโดยผู้หญิงข้ามเพศ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Abkarian, M., Mendez, S., Xue, N., Yang, F., & Stone, H. A. (2020). Speech can produce jet-like transport relevant to asymptomatic spreading of virus. Proceedings of the National Academy of Sciences, 117(41), 25237-25245. doi:10.1073/pnas.2012156117

Abramson, A. S., & Whalen, D. H. (2017). Voice Onset Time (VOT) at 50: Theoretical and practical issues in measuring voicing distinctions. Journal of Phonetics, 63, 75-86. doi:10.1016/j.wocn.2017.05.002

Asadi, S., Wexler, A. S., Cappa, C. D., Barreda, S., Bouvier, N. M., & Ristenpart, W. D. (2019). Aerosol emission and superemission during human speech increase with voice loudness. Scientific Reports, 9(1), 1-10. doi:10.1038/s41598-019-38808-z

Asadi, S., Wexler, A. S., Cappa, C. D., Barreda, S., Bouvier, N. M., & Ristenpart, W. D. (2020). Effect of voicing and articulation manner on aerosol particle emission during human speech. PLOS ONE, 15(1), 1-15. doi:10.1371/journal.pone.0227699

Cho, T., & Ladefoged, P. (1999). Variation and universals in VOT: evidence from 18 languages. Journal of Phonetics, 27(2), 207-229. doi:https://doi.org/10.1006/jpho.1999.0094

Deterding, D., & Nolan, F. (2007). ASPIRATION AND VOICING OF CHINESE AND ENGLISH PLOSIVES. In Proceedings of the 16th international congress of phonetic sciences (pp. 385-388). Universität des Saarlandes Saarbrücken Germany.

Du, D., & Zhang, J. (2020). The Effect of Vowel Contexts on Voice Onset Time of Mandarin Word-Initial Stops. In 2020 International Conference on Asian Language Processing (IALP) (pp. 121-124).

Gabriel, C., Krause, M., & Dittmers, T. (2018). VOT production in multilingual learners of French as a foreign language: Cross-linguistic influence from the heritage languages Russian and Turkish. Revue française de linguistique appliquée, (1), 59-72.. doi:10.3917/rfla.231.0059

Gandour, J., Ponglorpisit, S., & Dechongkit, S. (1990). Age-related effects on the production of voice onset time in Thai word-initial stops. Brain and Language, 42, 337-345

.

Jacewicz, E., Fox, R. A., & Lyle, S. (2009). Variation in stop consonant voicing in two regional varieties of American English. Journal of the International Phonetic Association, 39(3), 313-334. doi:10.1017/S0025100309990156

Kessinger, R. H., & Blumstein, S. E. (1997). Effects of speaking rate on voice-onset time in Thai, French, and English. Journal of Phonetics, 25(2), 143-168. doi:10.1006/jpho.1996.0039

Kharlamov, V. (2022). Phonetic Effects in the Perception of VOT in a Prevoicing Language. Brain Science, 12(4). doi:10.3390/brainsci12040427

Li, F. (2013). The effect of speakers' sex on voice onset time in Mandarin stops. The Journal of the Acoustical Society of America, 133(2), 142-147. doi:10.1121/1.4778281

Lisker, L., & Abramson, A. S. (1964). A Cross-Language Study of Voicing in Initial Stops: Acoustical Measurements. 20(3), 384-422. doi:10.1080/00437956.1964.11659830

Morawska, L., Johnson, G. R., Ristovski, Z. D., Hargreaves, M., Mengersen, K., Corbett, S., . . . Katoshevski, D. (2009). Size distribution and sites of origin of droplets expelled from the human respiratory tract during expiratory activities. Journal of Aerosol Science, 40(3), 256-269. doi:https://doi.org/10.1016/j.jaerosci.2008.11.002

Natarina, A. (2019). VOICING AND ASPIRATION IN MARATHI STOPS. International Journal of Linguistics and Discourse Analytics, 1(1), 8-21.

Oh, E. (2011). Effects of speaker gender on voice onset time in Korean stops. Journal of Phonetics, 39(1), 59-67.

Ohala, J. J., & Riordan, C. J. (1979). Passive vocal tract enlargement during voiced stops. The Journal of the Acoustical Society of America, 65(S1), 23. doi:10.1121/1.2017164

Pape, D., Mooshammer, C., Hoole, P., & Fuchs, S. (2006). Devoicing of word-initial stops: A consequence of the following vowel? In J. Harrington & M. Tabain (Eds.), Speech production: Models, phonetic processes, an techniques (pp, 211-226). New York: Psychology

Parker, F. (1974). The coarticulation of vowels and stop consonants. Journal of Phonetics, 2(3), 211-221. doi:https://doi.org/10.1016/S0095-4470(19)31271-9

Torre, P., 3rd, & Barlow, J. A. (2009). Age-related changes in acoustic characteristics of adult speech. Journal of Communication Disorders, 42(5), 324-333. doi:10.1016/j.jcomdis.2009.03.001

Wei, J., & Li, Y. (2016). Airborne spread of infectious agents in the indoor environment. American Journal of Infection Control, 44(9, Suppl), 102-108. doi:https://doi.org/10.1016/j.ajic.2016.06.003

Weismer, G. (1979). Sensitivity of voice-onset time (VOT) measures to certain segmental features in speech production. Journal of Phonetics, 7(2), 197-204. doi:https://doi.org/10.1016/S0095-4470(19)31041-1

Wrembel, M. (2011). CROSS-LINGUISTIC INFLUENCE IN THIRD LANGUAGE ACQUISITION OF VOICE ONSET TIME. In W.-S Lee & E. Zee (Eds.), Proceedings of the 17th International Congress of Phonetic Sciences (pp.2157-2160). Hong Kong: City University of Hong Kong.


RefbacksUser
Notifications
Journal Content

Browse
Font Size