VACANA
School of Liberal Arts
Mae Fah Luang University

ISSN: 2287-0903

 

ระบบผลัดการสนทนาในแอปพลิเคชันไลน์

ศิริพร ปัญญาเมธีกุล

Abstract


บทคัดย่อ

ระบบผลัดเป็นสิ่งสำคัญในการเข้าใจการสนทนา ไม่ว่าจะเป็นการส่งผลัด การรับผลัด การโต้ตอบกลับในการสนทนา เพื่อทำให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่น ปัจจุบันมีการสนทนาที่เกิดขึ้นผ่านแอปพลิเคชันมากมายที่ต้องสนทนาโดยผ่านระบบซึ่งแตกต่างจากการสนทนาที่เห็นหน้ากัน งานวิจัยนี้จึงทำการวิเคราะห์ระบบผลัดการสนทนาที่เกิดขึ้นในแอปพลิเคชันไลน์ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน และวิเคราะห์ระบบผลัดในการสนทนาโดยใช้เกณฑ์ของ Sacks et al. (1974) ร่วมกับการวิเคราะห์โดยใช้โมเดลการปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในห้องสนทนาของ Herring (1999) ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าระบบผลัดในการสนทนาผ่านแอปพลิเคชันไลน์มีความแตกต่างจากการสนทนาเห็นหน้ากัน แต่มีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกัน ความแตกต่างกันเกิดจากข้อจำกัดที่เกิดขึ้นโดยระบบและสื่อที่ใช้ ถึงแม้ว่าการสนทนาผ่านแอปพลิเคชันไลน์มีการแทรกของคู่ถ้อยคำ แต่การสนทนายังคงดำเนินต่อได้ เนื่องจากการสนทนาผ่านแอปพลิเคชันไลน์มีฟีเจอร์และฟังก์ชันที่ทดแทนการไม่สามารถโต้ตอบโดยทันที และผู้สนทนาใช้กลไกทางภาษาช่วยในการสนทนา รวมถึงมีสติกเกอร์และอิโมจิเพื่อทดแทนการไม่สามารถเห็นหน้ากัน ตลอดจนการสื่ออารมณ์ความรู้สึกได้

Abstract

A turn-taking system is required to comprehend conversations. Turn allocation, turn-taking, and backchanneling are all included to keep the conversation going smoothly. Many current applications allow users to communicate through a system that is distinct from face-to-face communication. This research looks into the Line Application's turn-taking system, which has recently become a popular app, considering criteria from Sacks et al. (1974) and Herring's chatroom interaction model (1999).

The results demonstrate that while turn-taking in conversational systems via the LINE application differs from that in face-to-face communication, the two are related. The variances are caused by system and medium restrictions. The conversation can always go on, despite the fact that chats via the LINE app have disrupted adjacency pairs. This is because there are features and functions that compensate for the inability to engage instantly, and interlocutors utilize linguistic mechanisms like as stickers and emojis to express emotions, which can compensate for the inability to see each other.

 

 


Keywords


ระบบผลัดการสนทนา; การมอบผลัด; แอปพลิเคชันไลน์; การสื่อสาร

Full Text:

PDF

References


ศิริพร ปัญญาเมธีกุล. (2546). ความต่อเนื่องของปฏิสัมพันธ์ในห้องสนทนาไทย: การส่งผลต่อกันระหว่างการเชื่อมโยงความ การมอบผลัด และความเกี่ยวข้องของเรื่องที่สนทนา. (อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต). ภาควิชาภาษาศาสตร์, คณะอักษรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศิริพร ปัญญาเมธีกุล. (2558). ภาษาและอินเทอร์เน็ต. กรุงเทพมหานคร: พริ้นท์ คอร์เนอร์.

ศิริพร ปัญญาเมธีกุล. (2562). ความเข้าใจไม่ตรงกันในการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์. วารสารวจนะ. 7(1): 66-84.

Anderson, A., Bader, M., Bard, E., Boyle, E., Doherty, G., Garrod, S., Isard, S., Kowtko, J., McAllister, J., Miller, J., Sotillo, C., Thompson, H., Weinert, R. (1991). The HCRC map task corpus. Lang Speech 34(4), 351–366.

Cherny, L. (1999). Conversation and Community: Chat in a Virtual World. California: CSLI.

Herring, S. C. (1999). Interactional coherence in CMC. Journal of Computer-Mediated Communication, 4(4). doi: https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.1999.tb00106.x

Levelt, W. (1989). Speaking: From Intention to Articulation. MIT Press, Cambridge, Mass., USA.

LINE Corporation. (2021). [Global]LINE's unsend feature launched today. Retrieved from https://linecorp.com/en/pr/news/en/2017/1976

LINE official blog. (2021). Reply feature lets you quote messages and answer them directly. Retrieved from https://official-blog-en.line.me/archives/1072051484.html

Line store. (2021a). Let’s join vaccine hero force. Retrieved from https://store.line.me/ officialaccount/event/sticker/23708/en

Line store. (2021b). Joly. Retrieved from https://store.line.me/stickershop/product/1160116/en

Line store. (2021c). Popular 2020: hello year of the rat. Retrieved from https://line.me/S/sticker/ 18568?lang=en&ref=lsh_stickerDetail

Line store. (2021d). Miedie Cute Emoji. Retrieved from https://store.line.me/emojishop/ product/5ea4f6f383a0c368dbb3a124/en

Lunsford, W. (1996). Turn-taking Organization in Internet Relay Chat. Unpublished ms, University of Texas at Arlington.

McLaughlin, M. L. (1984). Conversation: How Talk is Organized. Newbury Park, CA: Sage.

Panyametheekul, S. (2016). Turn organization in Thai chat rooms. In International Symposium on Culture, Arts, and Literature. 155-167. Nagoya Institute of Technology: Japan.

Panyametheekul, S., & Herring, S. (2003). Gender and turn allocation in a Thai chat room. Journal of Computer-Mediated Communication, 9(1). doi.org/10.1111/j.1083-6101.2003.tb00362.x

Sacks, H., Schegloff, E. A. & Jefferson, G. (1974). A simplest systematics for the organization of turn-taking for conversation. Language, 50(4), 696-735.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


User
Notifications
Journal Content

Browse
Font Size