MFU Botanical Garden
<-- หน้าหลัก
ดัชนีค้นหา | ตามอักษร
Keywords :

แสดงรายการ จากดัชนี "A" พบทั้งสิ้น 4 รายการ

No. Sci-Name Local Name Family
1

Aegle Marmelos Roxb.

มะตูม

RUTACEAE

เปิด
2

Albizia Lebbeck L.

พฤกษ์

LEGUMINOSAE

เปิด
3

Artocarpus Heterophyllus Lam.

ขนุน

MORACEAE

เปิด
4

Azadirachta Indica Juss.

สะเดาอินเดีย

MELIACEAE

เปิด
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038