MFU Botanical Garden
       

ขอขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมและกำลังใจกับข้อมูลพรรณพืชในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

Tel : 053 - 947082 , Fax : 053 - 917083


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038