ข่าวประชาสัมพันธ์


เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาคารปฏิบัติการ 2 (S2) ห้อง S2 223
เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์: 053-916211, 053-916213
Email: stic@mfu.ac.th

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา
หน่วยจัดการสารสนเทศ