ปฏิทินกิจกรรม

15 ก.ย.
การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย
15 ก.ย.
เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนกลาง (HSK) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 (สอบวันที่ 11 พ.ย. 60)
15 ก.ย.
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) สำหรับครูมัธยมศึกษา
16 ก.ย.
เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนกลาง (HSK) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 (สอบวันที่ 11 พ.ย. 60)
16 ก.ย.
โครงการ เกมส์ นันทนาการ และกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาสุุขภาพนักเรียน

ประมวลภาพ

จุดเทียนรับขวัญ เรียบง่าย..งดงาม คือ ความรักและหวังดี..จากพี่สู่น้อง
จุดเทียนรับขวัญ เรียบง่าย..งดงาม คือ ความรักและหวังดี..จากพี่สู่น้อง
จุดเทียนรับขวัญ เรียบง่าย..งดงาม คือ ความรักและหวังดี..จากพี่สู่น้อง
จุดเทียนรับขวัญ เรียบง่าย..งดงาม คือ ความรักและหวังดี..จากพี่สู่น้อง
ส่วนประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0 5391 6000
โทรสาร 0 5391 7049
อีเมล pr@mfu.ac.th

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา
หน่วยจัดการสารสนเทศ