ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม


สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 3 อาคาร E2 หมู่ 1 ต. ท่าสุด
อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์: 053-916867
โทรสาร: 053-916867
Email: nursing@mfu.ac.th

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา
หน่วยจัดการสารสนเทศ