กำหนดการลงทะเบียน

วันที่ กำหนดการ
1 เมษายน 2561 – 30 เมษายน 2561 เปิดรับบทความวิชาการ รอบที่ 3
30 เมษายน 2561 1. ประกาศรายชื่อบทความวิชาการที่ผ่านการพิจารณา รอบที่ 2
2. เจ้าของบทความที่ผ่านการพิจารณา รอบที่ 1 ส่งบทความฉบับสมบูรณ์
15 พฤษภาคม 2561 ประกาศรายชื่อบทความวิชาการที่ผ่านการพิจารณา รอบที่ 3
30 พฤษภาคม 2561 เจ้าของบทความที่ผ่านการพิจารณา รอบที่ 2
และรอบที่ 3 ส่งบทความฉบับสมบูรณ์
15 – 30 พฤษภาคม 2561 1. ผู้นำเสนอบทความลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์
2. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Border Trip ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนหน้างานเท่านั้น
15 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2561 ผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์
15 – 16 มิถุนายน 2561 เจ้าของบทความนำเสนอผลงานโดยการบรรยาย
17 มิถุนายน 2561 กิจกรรม Border Trip
***หากมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมไม่ถึง 20 ท่าน
ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกิจกรรมดังกล่าวโดยจะแจ้งให้ทราบภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561

 

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท อัตราค่าลงทะเบียน
ลงทะเบียนล่วงหน้า ลงทะเบียนวันจัดงาน
1. อาจารย์ นักวิจัย และ นักวิชาการ 1,500 บาท 2,000 บาท
2. นิสิตและนักศึกษา 1,000 บาท 1,500 บาท
3. ผู้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา 200 บาท
4. ผู้เข้าร่วม Border Trip* 1,000 บาท

*หมายเหตุ : Border Trip
เชิญผู้สนใจร่วมทัศนศึกษาพื้นที่ชายแดน สามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยการล่องเรือไปตามลำน้ำโขง เพื่อเรียนรู้ “การพัฒนาในพื้นที่ชายแดน” ในวันที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-15.00 น. กิจกรรมนี้มีค่าใช้จ่าย 1,000 บาท สำหรับ ค่าเดินทางและค่าอาหารกลางวัน