เกณฑ์การพิจารณาบทความ

  1. บทความจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
  2. ผู้สนใจจะนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการจะต้องส่งบทความ ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ส่งมาพร้อมใบสมัครตามเอกสารแนบท้ายผ่านทางอีเมล bsid@mfu.ac.th หลังจากที่ได้รับบทความแล้ว คณะกรรมการจัดงานจะแจ้งการรับบทความให้แก่ผู้ส่งบทความทางอีเมลของผู้ส่งบทความภายใน 1 สัปดาห์
  3. คณะกรรมการจัดงานจะทำการส่งบทความให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาคัดเลือกโดยบทความ 1 ชิ้น จะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการจัดงานจะประกาศและแจ้งผลการคัดเลือกบทความพร้อมจัดส่งข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่เจ้าของบทความเพื่อทำการแก้ไขผ่านทางอีเมลที่ผู้ส่งได้แจ้งไว้และเจ้าของบทความจะต้องแก้ไขอย่างเหมาะสมตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิภายในระยะเวลาที่กำหนดก่อนที่จะนำเสนอ
  4. ผู้ส่งบทความที่ได้รับการคัดเลือกจะชำระค่าลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดและจัดส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาให้คณะกรรมการจัดงานทางอีเมลเพื่อยืนยันการเข้าร่วมงาน
  5. บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้จัดงานประชุมจะแจ้งให้เจ้าของบทความทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืนแก่เจ้าของบทความ
  6. ผู้เสนอบทความฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องมานำเสนอบทความโดยการบรรยาย (Oral Presentation) ในงานประชุมวิชาการ โดยใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที ณ อาคาร M-Square มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง ตามวันและเวลาที่คณะกรรมการจัดงานกำหนด
  7. บทความที่ได้รับการคัดเลือกให้มานำมาเสนอในงานประชุมวิชาการ จะถูกรวบรวมและจัดพิมพ์เป็น Proceeding เพื่อแจกให้กับผู้นำเสนอบทความในวันประชุม