รูปแบบการจัดพิมพ์บทความ

 1. ใช้กระดาษขนาด A4 (ขอบด้านซ้าย 1.5 นิ้ว ส่วนขอบด้านบน ด้านล่าง และด้านขวา 1 นิ้ว)
 2. ใช้รูปแบบตัวอักษร Angsana New โดยมีขนาดตัวอักษร ดังนี้
  • ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษอังกฤษ ตัวหน้า ขนาด 18 พอยต์
  • ชื่อผู้เขียนตัวหนา ขนาด 16 พอยต์
  • หัวข้อใหญ่ใช้ตัวหนาขนาด 16 พอยต์ พิมพ์ชิดขอบด้านซ้ายมือ ส่วนหัวข้อ
   ย่อยใหใช้ตัวอักษรและขนาดเดียวกันแต่ให้พิมพ์โดยเว้นวรรคเข้าไปจากขอบ
   หน้ากระดาษ 0.5 นิ้ว
  • เนื้อหาใช้ตัวอักษรแบบปกติขนาด 16 พอยต์
 3. ให้พิมพ์เว้นบรรทัดห่างแบบ 1.5 space
 4. บทความมีความยาว 15-20 หน้า
 5. ให้มีบทคัดย่อ (Abstract) ทั้งไทยและอังกฤษ ตลอดจนคำสำคัญ (Keyword) ไม่เกิน 300 คำ
 6. ใช้ระบบการอ้างอิงแบบ Chicago Style
 7. ให้ผู้เสนอบทความระบุชื่อ และนามสกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน อีเมล์แอดเดรส และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนบทความ