ขอบเขตของเนื้อหาบทความ

บทความที่จะนำเสนอในการประชุมนี้สามารถนำเสนอได้ทั้งบทความวิชาการและบทความวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ โดยที่จะต้องมีความเกี่ยวข้องสอดคล้องกับหัวข้อและประเด็นต่างๆ ของการประชุมดังนี้
1) ผู้คน สังคม วัฒนธรรมกับปฏิบัติการข้ามพรมแดน
2) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงาน และการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) เมืองชายแดน / การท่องเที่ยวชายแดน
4) ความมั่นคง
5) รัฐ / นโยบาย / ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ