การชำระเงินค่าลงทะเบียน

ผู้สมัครจะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนเมื่อมีการประกาศผลการคัดเลือกบทความโดยชำระผ่านบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เลขที่บัญชี: 672-0-108171 ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
และส่งสำเนาการโอนเงินค่าลงทะเบียนมาให้คณะกรรมการทางอีเมล bsid@mfu.ac.th