อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท อัตราค่าลงทะเบียน
ลงทะเบียนล่วงหน้า ลงทะเบียนวันจัดงาน
1. อาจารย์ นักวิจัย และ นักวิชาการ 1,500 บาท 2,000 บาท
2. นิสิตและนักศึกษา 1,000 บาท 1,500 บาท
3. ผู้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา 200 บาท
4. ผู้เข้าร่วม Border Trip* 1,000 บาท

*หมายเหตุ : Border Trip
เชิญผู้สนใจร่วมทัศนศึกษาพื้นที่ชายแดน สามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยการล่องเรือไปตามลำน้ำโขง เพื่อเรียนรู้ “การพัฒนาในพื้นที่ชายแดน” ในวันที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-15.00 น. กิจกรรมนี้มีค่าใช้จ่าย 1,000 บาท สำหรับ ค่าเดินทางและค่าอาหารกลางวัน

โปรดแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม Border Trip ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และเตรียมเงินสดมาจ่ายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้งนี้ หากผู้ลงทะเบียนมีจำนวนไม่ถึง 20 คน ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกิจกรรมดังกล่าวโดยจะแจ้งให้ทราบภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ผ่านเว็บไซต์ http://bsid.mfu.ac.th