กำหนดการนำเสนอบทความ

กำหนดการนำเสนอบทความ “งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1”
วันที่ 15-16 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
จัดโดย สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 15 มิถุนายน 2561

ห้องพวงชมพู ห้องชงโค ห้องคำมอกหลวง
ความหมายและพลวัตของการค้าชายแดน นโยบายและการพัฒนาข้ามแดน เมืองเชียงราย: ประวัติศาสตร์ ความเป็นเมือง และธุรกิจข้ามชาติ
13.00 - 13.30 น. 1. การเปลี่ยนแปลงความหมายของสินค้า: การต่อรองของผู้ค้ากับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในการค้าชายแดนไทย-พม่า
โดย ดร. บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล
13.00 - 13.30 น. 1. เมื่อรถจีนบุกล้านนา : การใช้มาตรการทางกฎหมายในการจัดการปัญหาการขับรถยนต์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนในพื้นที่ชายแดน
โดย ดร.ฤทธิภัฏ กัลยาณภัทรศิษฏ์
13.00-13.30 น. 1. พัฒนาการของเมืองเชียงรายในยุคสงครามเย็น
โดย ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์
13.30 - 14.00 น. 2. การค้าชายแดนนอกระบบ กับความมั่นคงแห่งชาติ: กรณีศึกษา การค้าไม้ ระหว่างสปป.ลาวและประเทศไทย
โดย ดร.เนตรดาว เถาถวิล
และ ผศ.พฤกษ์ เถาถวิล
13.30 - 14.00 น. 2. เส้นทางคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ กับการพัฒนาอัตลักษณ์พื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
โดย กรองทอง หีบโคกสูง
และพัชนี แสนไชย
13.30-14.00 น. 2. การขยายตัวของ “เมือง”  ชายแดนและการเคลื่อนย้ายทุนเอกชนข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงราย
โดย ปฐมพงศ์ มโนหาญ
14.00 - 14.30 น. 3. ทุนของผู้ค้าชายแดน ณ จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย-ลาว 3 แห่งของจังหวัดเชียงราย
โดย สิริไพลิน สิงห์อินทร์
14.00 - 14.30 น. 3. คุณค่าในการพัฒนาระบบการขนส่งระหว่างประเทศ:CADP กับการศึกษาการพัฒนาการขนส่งระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
โดย นรุตม์ เจริญศรี
14.30 - 15.00 น. 4. พลวัตของการค้าชายแดนไทย-เมียนมาที่แม่สอด จากอดีตถึงปัจจุบัน
โดย อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ
14.30 - 15.00 น. 4. มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเปรียบเทียบในประเทศไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดย กฤษฎา เอี่ยมละมัย
ผู้ให้ข้อเสนอแนะ: ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี
ผู้ดำเนินรายการ: ทิฆัมพร สิงโตมาศ
ผู้ให้ข้อเสนอแนะ: รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล
ผู้ดำเนินรายการ: ธัญญธร สายปัญญา
ผู้ให้ข้อเสนอแนะ: ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
ผู้ดำเนินรายการ: ดร.นิชานท์ สิงหพุทธางกูร
15.00 - 15.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง 15.00-15.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง 14.00-14.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง
ชนชายแดน: แรงงาน เครือข่าย และการผลิตข้ามชาติ การจัดการสุขภาพบนพื้นที่ชายแดน เสวนาเปิดตัวหนังสือ
15.20-15.50 น. 1. สถานการณ์การอพยพย้ายถิ่นของคนข้ามชาติในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
โดย ปรัชญานินทร์ วงศ์อาทิตยกุล
15.20-15.50 น. 1. การจัดระบบการบริการสุขภาพสำหรับคนข้ามแดนในบริบทเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดมุกดาหาร
โดย ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร
14.20 – 16.20 น. “รายงานการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ: ผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และการละเมิดสิทธิมนุษยชน”
โดย คุณธีระชัย ศาลเจริญกิจถาวร MEKONG Butterfly
อ.อริสรา เหล็กคำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
15.50-16.20 น. 2. บทบาทของเครือข่ายและการส่งเงินข้ามชาติของผู้อพยพชาวไทยข้ามชาติในประเทศเวียดนาม (ภาคเหนือ)
โดย ดร.พิมเสน บัวระภา
15.50-16.20 น. 2. การพัฒนาระบบจัดการควบคุมป้องกันโรคติดต่อชายแดนในชุมชนชายแดนไทย-ลาว กรณีศึกษาอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
โดย ดร.พิษณุรักษ์ กันทวี
15.20-16.50 น. 3. ความสัมพันธ์เชิงอำนาจในระบบการผลิตพืชเชิงพาณิชย์ : เกษตรกร ผู้ประกอบการและการปรับตัว
โดย ปวีณา ล้อนันทกุล  สุรสม ฤษณะจูฑะ
16.50-17.20 น. 4. ข้อจำกัดของระบบสวัสดิการแบบเน้นค่าจ้างและข้อสังเกตเกี่ยวกับมาตรการของ คสช. ต่อแรงงานข้ามชาติในพื้นที่แม่สอด
โดย ผศ.ดร.เก่งกิจ กิตติเรียงลาภ
ผู้ให้ข้อเสนอแนะ: ดร. วาสนา ละอองปลิว
ผู้ดำเนินรายการ: ทิฆัมพร สิงโตมาศ
ผู้ให้ข้อเสนอแนะ: ดร.เสถียร ฉันทะ
ผู้ดำเนินรายการ: ธัญญธร สายปัญญา
หมายเหตุ: นำเสนอบทความละ 15 นาที ให้ข้อเสนอแนะ 10 นาที  และ ซักถาม-แลกเปลี่ยน 5 นาที

วันที่ 16 มิถุนายน 2561

ห้องพวงชมพู ห้องชงโค ห้องคำมอกหลวง
เขตเศรษฐกิจพิเศษกับปัญหาที่ดิน ชาติพันธุ์และความมั่นคงข้ามพรมแดน เสวนาเปิดตัวหนังสือ
13.00-13.30 น. 1. บทบาทและมาตรการของรัฐในการจัดหาที่ดินสำหรับจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ: ศึกษากรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย
โดย สืบสกุล กิจนุกร
13.00-13.30 น. 1. ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของชาวไทใหญ่จากข้อตกลงหยุดยิง NCA : มุมมองชาวไทใหญ่บริเวณตะเข็บชายแดนบ้านเทอดไทย
โดย ดร.นิชานท์ สิงหพุทธางกูร
13.00-15.00 น. เปิดตัวหนังสือ "คาสิโนชายแดน"
โดย ผศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว 
ร่วมเสวนาโดย ดร.ณัฐกรณ์ วิทิตานนท์
และ เสาวรีย์ ชัยวรรณ
13.30-14.00 น. 2. การสร้างธรรมาภิบาลการบริหารจัดการที่ดินชายแดนแบบมีส่วนร่วม: กรณี ศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
โดย ดร.สุรสม กฤษณะจูฑะ
และผศ.ดร.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ
13.30-14.00 น. 2. ดนตรีไทใหญ่ข้ามพรมแดน
โดย ดร.พิพัฒน์พงศ์ มาศิริ
 14.00-14.30 น.  3.การใช้ การเข้าถึงและการต่อรองกับรัฐเรื่องที่ดินของผู้หญิงในเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
โดย รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์
14.00-14.30 น. 3.ชาติพันธุ์สัมพันธ์กับความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนทางภาคเหนือของไทยและลาว
โดย ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา
ผู้ให้ข้อเสนอแนะ: ผศ.ดร.อัจฉรา รักยุติธรรม
ผู้ดำเนินรายการ: ทิฆัมพร สิงโตมาศ
ผู้ให้ข้อเสนอแนะ: ผศ.ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์
ผู้ดำเนินรายการ: ดร.ธนิกุล จันทรา
14.30-14.50 น. พักรับประทานอาหารว่าง 14.30-14.50 น. พักรับประทานอาหารว่าง 15.00-15.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง
บทบาทภาคประชาสังคมกับการพัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษกับการพัฒนา เสวนาหนังสือ
14.50-15.20 น. 1. ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมกับการเคลื่อนไหวต่อต้านเหมืองแร่ทองคำของชาวบ้าน “กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด” จังหวัดเลย
โดย นพพล แก่งจำปา
14.50-15.20 น. ปฏิบัติการเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารในมิติท้องถิ่น
โดย ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์
15.20 – 17.20 น. “แผนที่สร้างชาติ”
โดย ผศ.ดร.เก่งกิจ กิตติเรียงลาภ
ร่วมเสวนาโดย: ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี
และ ปฐมพงศ์ มโนหาญ
15.20-15.50 น. 2. จากไร่อ้อย สู่นิคมอุตสาหกรรม : เขตพัฒนาเศรษฐกิจแม่สอด และการพรากสิทธิในที่ดินของชาวบ้านวังตะเคียน
โดย ดร.มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ
ผู้ให้ข้อเสนอแนะ: ผศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล
ผู้ดำเนินรายการ: สืบสกุล กิจนุกร
ผู้ให้ข้อเสนอแนะ: ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ
ผู้ดำเนินรายการ: ธัญญธร สายปัญญา
หมายเหตุ: นำเสนอบทความละ 15 นาที ให้ข้อเสนอแนะ 10 นาที  และ ซักถาม-แลกเปลี่ยน 5 นาที