กำหนดการประชุม

กำหนดการประชุมวิชาการด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
จัดโดย สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
**************************************************

วันที่ 15 มิถุนายน 2561

08.00-08.45 น. ลงทะเบียน
08.45-09.00 น. พิธีเปิด (ห้องคำมอกหลวง)
กล่าวรายงานโดย รศ. ดร. ศิริพร วัชชวัลคุ คณบดีสำนักวิชานวัตกรรมสังคม
กล่าวเปิดงานโดย รศ.ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
09.00-09.45 น. ปาฐกถานำ “หลังเขตเศรษฐกิจพิเศษ”
โดย รศ. ดร. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
09.45-10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.00-12.00 น. เวทีอภิปราย “เสียงของคนท้องถิ่นข้ามแดน”

ห้องที่ 1 (ห้องคำมอกหลวง)
"ความรับผิดชอบของทุนไทยในอนุภาคลุ่มน้ำโขง"
โดย คุณเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เสาวณีย์ แก้วจุลกาญจน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ไพรินทร์ เสาะสาย มูลนิธิแม่น้ำนานาชาติ กรกนก วัฒนภูมิ มูลนิธิเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดำเนินรายการโดย อริสรา เหล็กคำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ห้องที่ 2 (ห้องพวงชมพู)
"เขตเศรษฐกิจพิเศษในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและธรรมภิบาลการจัดการที่ดิน"
โดย สรายุทธ์ สนรักษา ผู้แทนชาวบ้านจากพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ดร. สมนึก จงมีวศิน กลุ่มจับตามระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
พรพนา ก๊วยเจริญ กลุ่มจับตาปัญหาที่ดิน
ดำเนินรายการโดย นาวิน โสภาภูมิ โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างยั่งยืน

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ห้อง ME323 ชั้น 3)
13.00-14.30 น. เวทีนำเสนอบทความและเปิดตัวหนังสือ (ช่วงที่ 1)
ห้องพวงชมพู ความหมายและพลวัตของการค้าชายแดน
ห้องห้องชงโค นโยบายและการพัฒนาข้ามแดน
ห้องคำมอกหลวง เมืองเชียงราย: ประวัติศาสตร์ ความเป็นเมือง และธุรกิจข้ามชาติ
14.40-16.20 น. เวทีนำเสนอบทความและเปิดตัวหนังสือ (ช่วงที่ 2)
ห้องพวงชมพู ชนชายแดน: แรงงาน เครือข่าย และการผลิตข้ามชาติ
ห้องชงโค การจัดการสุขภาพบนพื้นที่ชายแดน
ห้องคำมอกหลวง งานเปิดตัวหนังสือ“รายงานการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ: ผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และการละเมิดสิทธิมนุษยชน”
17.20-16.20 น. Welcome Reception ณ ลานหน้าห้องคำมอกหลวง

วันที่ 16 มิถุนายน 2561

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.45 น. บรรยายพิเศษหัวข้อ “โอกาสและความท้าทายในการสร้างความร่วมมือพัฒนาพื้นที่ชายแดนเชียงรายกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างยั่งยืน" (ห้องคำมอกหลวง)
โดย ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
09.45-10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.00-12.00 น. เวทีอภิปราย “โอกาสและความท้าทายของการพัฒนาจังหวัดเชียงรายกับบทบาทของประเทศจีนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” (ห้องคำมอกหลวง)
โดย พรเทพ อินทะชัย ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย
ฉัตรชัย พัฒนนุภาพ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
กิตติ ทิศสกุล นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
นิวัฒน์ ร้อยแก้ว กลุ่มรักษ์เชียงของ
ปฐมพงศ์ มโนหาญ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ดำเนินรายการ โดย สืบสกุล กิจนุกร ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ห้อง ME323 ชั้น 3)
13.00–14.30 น. เวทีนำเสนอบทความและเปิดตัวหนังสือ
ห้องพวงชมพู เขตเศรษฐกิจกับปัญหาที่ดิน
ห้องชงโค ชาติพันธุ์และความมั่นคงข้ามพรมแดน
ห้องคำมอกหลวง งานเปิดตัวหนังสือ “คาสิโนชายแดน”
โดย ผศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
14.30-16.20 น. เวทีนำเสนอบทความและงานเสวนาหนังสือ
ห้องพวงชมพู บทบาทภาคประชาสังคมกับการพัฒนา
ห้องชงโค เขตเศรษฐกิจพิเศษกับการพัฒนา
ห้องคำมอกหลวง งานเสวนาหนังสือ “แผนที่สร้างสร้างชาติ”
โดย ผศ.ดร.เก่งกิจ กิตติเรียงลาภ