เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1